Наглядова рада у товаристві з обмеженою відповідальністю

Здійснення корпоративного управління в ТОВ більше не проблема! Чому? Саме цьому питанню присвячена стаття.

Наглядова рада у Товаристві з обмеженою відповідальністю (далі –ТОВ): додатковий орган для ускладнення управління компанією чи все таки великий крок вперед для бізнесу? Звісно, цей інститут не є обов’язковим для його передбачення у Статуті, але відповідне регулювання Наглядових рад значно спрощує роботу в першу чергу з іноземними засновниками.

Для початку, що ж нового передбачає Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства із додатковою відповідальністю»(далі –ЗУ “Про ТОВ та ТДВ”), та які саме ключові законодавчі положення дають поштовх для розвитку цього не для всіх зрозумілого органу?

На жаль, попереднє законодавство не регулювало питання діяльності наглядової ради в ТОВ. Зокрема, нормами Закону України “Про господарські товариства” було скромно передбачено створення інших органів, повноваження яких визначались у статуті. Але практика показувала, що створення таких органів малоефективне і навіть суперечливе. На  практиці могли траплятися випадки, коли державний реєстратор відмовлявся реєструвати ТОВ, через те, що у Статуті було передбачено створення саме Наглядової ради.

Цікаво, що акціонерні товариства вже давно реалізовують корпоративне управління саме через Наглядову раду. Для ТОВ така можливість стала більш доступною лише із набранням чинності Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства із додатковою відповідальністю» від 17 червня 2018 року.  Звісно, це вже давно необхідно було закріпити на законодавчому рівні, адже саме така організаційно правова форма є основною в українських реаліях формування бізнесу.

Статтею 38 Закону встановлено, що статутом товариства може бути передбачено утворення наглядової ради, тобто вказаний орган є факультативним. Але ця ж стаття визначає, що наглядова рада є органом контролю та регулювання виконавчого органу.

Звернемося до ЗУ «Про ТОВ та ТДВ», який передбачає наступне :

«Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються статутом товариства».  У даному випадку товариства отримують необмежену свободу дій. З однієї сторони це добре, адже повна автономія дає змогу передбачити будь які положення, які є вигідними саме для Клієнта. Але провівши  аналогію із акціонерними товариствами, варто нагадати, що  законодавство щодо останніх визначає, що наглядова рада є органом управління товариства, відповідно вона не є  формальним утворенням, а має забезпечувати розвиток товариства. Отже, можна зробити висновок,  що саме завдяки використанню найкращих практик акціонерних товариств, можна  будувати систему корпоративного управління ТОВ. Але ці положення не можна застосовувати до побудови усієї системи корпоративного контролю. Адже ЗУ «Про акціонерні товариства» не деталізує вимоги до незалежних членів. Саме тому такі вимоги мають бути визначені статутом.

ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» встановлює необхідність укладення договорів із членами наглядової ради. Тут Йдеться  про цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Законом також передбачається визначення платності чи безоплатності діяльності таких членів та визначення розміру їх винагороди. Усі ці аспекти мають бути передбачені статутом ТОВ/ТДВ і затверджені рішенням загальних зборів учасників. І саме це значно спрощує роботу із засновниками-іноземцями. Адже відпадає необхідність із work permit, а також не потрібно пояснювати, що «You are a shareholder, but you are not a shareholder». Утворення Наглядової ради та  побудова відносин із її членами саме у такий спосіб дозволяє встановити повний контроль над «владою» Директора Товариства, який до прийняттям цього закону, мав абсолютні права та контроль над діяльністю Товариства.

Серед вимог до членів наглядової ради ТОВ/ТДВ відсутні вказівки щодо  її кількісного складу, строку повноважень, меж компетенції. Проте прийнятий закон дає можливість наділити таку наглядову раду будь-якими повноваженнями, окрім виключної компетенції зборів. Також, на відміну від попереднього законодавства, що регулювало діяльність ТОВ/ТДВ, Закон дозволяє віднести до компетенції наглядової ради припинення повноважень та обрання виконавчого органу, що дає змогу досить швидко провести зміни у  виконавчому органі. Крім того, до компетенції наглядової ради ТОВ/ТДВ може бути віднесено встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу, що дасть можливість ще ретельніше контролювати їх діяльність і забезпечить  оперативне реагування на успіхи та провали діяльності виконавчого органу.

Проте, при написанні статуту не потрібно забувати, що основна функція наглядової ради полягає саме у представленні інтересів засновників та контролю діяльності виконавчого органу.

Загалом Закон запроваджує багато вимог, які раніше стосувались виключно акціонерних товариств, але, на відміну від Закону України “Про акціонерні товариства”, дозволяє застосовувати такі вимоги за бажанням власників бізнесу чи з певними винятками. Часткова уніфікація вимог до ТОВ/ТДВ з акціонерними товариствами дасть змогу власникам бізнесу обирати організаційно-правову форму ведення господарської діяльності  за об’єктивними критеріями, а не за законодавчими обмеженнями.

Стосовно відповідальності членів наглядової ради, то законодавством вони не досить чітко виражені. Зокрема передбачено, що члени наглядової ради повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, та нести  відповідальність їхніми винними діями або бездіяльність. Що саме законодавець вкладає у зазначені поняття не зовсім зрозуміло, можна лише припускати та самостійно розширювати чи звужувати вказані терміни.

Юристи та адвокати АО «Бачинський та партнери» готові надати детальну консультацію, що стосується створення такого органу, як Наглядова рада та приведення у відповідність із законом відносин з її членами. Звертайтеся за адресою м. Львів, вул. Здоров’я, 16 або за номерами телефону, вказаними на сайті.