Позовна заява до господарського суду

Господарські спори вирішуються у порядку позовного провадження господарськими судами. В цьому випадку Вам слід написати позовну заяву до господарського суду або звернутись до кваліфікованого юриста , щоб він зробив це професійно. Відповідно Господарського процесуального кодексу України (надалі  – ГПК України) позовна заява до господарського суду складається у письмовій формі. Також у ГПК України є зазначенні певні вимоги до змісту позовної заяви до господарського суду.

Позовна заява до господарського суду україни

Вимоги до позовної заяви до господарського суду зазначені нижче:

1) найменування господарського суду, до якого подається заява;

2) найменування сторiн; їх поштовi адреси; найменування i номери рахунків сторiн у банкiвських установах;

3) документи, що пiдтверджують за громадянином статус суб’єкта підприємницької дiяльностi;

4) зазначення цiни позову, якщо господарський позов пiдлягає грошовiй оцiнцi; суми договору (у спорах, що виникають при укладаннi, змiнi та розiрваннiгосподарських договорiв);

5) змiст позовних вимог; якщо господарський позов подано до кiлькох вiдповiдачiв, — змiст позовних вимог щодо кожного з них;

6) виклад обставин, на яких грунтуються позовнi вимоги; зазначення доказiв, що пiдтверджують позов; обгрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на пiдставi якого подається позов;

7) вiдомостi про вжиття заходiв досудового врегулювання спору у випадках, коли це є обов’язковим;

8) перелiк документiв та iнших доказiв, що додаються до заяви.

Крім вище зазначених відомостей у позовній заяві до господарського суду можна вказати іншу інформацію, якщо вона допоможе при правильному вирішенні справи.

Написання позовної заяви вимагає ретельного підходу, оскільки від цього залежить подальший результат справи.

Найменування сторiн слiд наводити повнiстю, без скорочень. Поштова адреса повинна мiстити iндекс, найменування населеного пункту та країни, повне найменування вулицi (бульвару, проспекту тощо), а також номерiв будинкiв i квартир (за необхiдностi).

Номери банкiвських рахункiв наводяться iз зазначенням найменування банкiвської установи, в якiй вони вiдкритi, а також коду банкiвської установи (МФО).

Якщо Ви не знаєте реквiзити банкiвських рахункiв вiдповiдача, позовну заяву можна подавати i без них. При пiдготовцi справи до розгляду суд повинен витребувати такi данi у вiдповiдача. Однак не зайвим буде подати клопотання про вимогу банкiвських реквiзитiв Вашого опонента.

Незважаючи на те, що вiдсутнiсть банкiвських реквiзитiв вiдповiдно до Господарського процесуального кодексу України не є пiдставою для повернення позовної заяви без розгляду, непоодинокими є випадки, коли суд повертає позовнi заяви, в яких не вказанi номери банкiвських рахункiв.

Якщо у Вас виникла така ситуацiя, то вийти з неї можна двома шляхами:

По-перше, можна оскаржити ухвалу про повернення позовної заяви без розгляду. Проте слiд мати на увазi, що процедура оскарження є досить тривалою. Отже, у разi обрання цього шляху, Вам знадобиться бiльше часу на вирiшення спору у господарському судi.

По-друге, у позовнiй заявi до господарського суду Ви можете вказати як номер банкiвського рахунку вiдповiдача будь-який довiльний номер. Пiд час вирiшення питання про прийняття чи неприйняття позовної заяви до провадження суд, як правило, не здiйснює перевiрку правильностi вказаних Вами реквiзитiв. Отже, формальних пiдстав для вiдмови у прийняттi позовної заяви у суду не буде.

Проте, при обранні цього шляху, слiд врахувати, що в наказi господарського суду, на пiдставi якого здiйснюватиметься виконання судового рiшення, буде вказано саме вигаданий Вами довiльний номер. Тому під час судового процесу Вам потрiбно подати клопотання, в якому зазначити, що при поданні позовної заяви до господарського суду Вами було помилково вказано не правильний номер рахунку відповідача, i попросити господарський суд витребувати вiд Вашого опонента правильнi данi.

Цiною позову, що зазначається у позовнiй заявi до господарського суду може бути:

1) у господарських позовах про стягнення грошей — стягувана сума або сума, оспорювана за виконавчим чи iншим документом, за яким стягнення провадиться у безспiрному (безакцептному) порядку;

2) у господарських позовах про вимогу майна – вартiсть майна, яке вимагається;

3) у господарських позовах, якi складаються з кiлькох самостiйних вимог, – загальна сума всiх вимог;

4) у господарських позовах про стягнення iноземної валюти – грошова сума в iноземнiй валютi та у гривнях вiдповiдно до офiцiйного курсу, встановленого Нацiональним банком України на день подання позову.

При визначеннi цiни господарського позову, поданого в iноземнiй валютi, необхiдно виходити з тiєї валюти, в якiй проведенi чи повиннi проводитися розрахунки мiж сторонами.

Також при розрахунку ціни господарського позову не забудьте включити до неї суми неустойки (штрафу, пені) і вказати це в позовній заяві до господарського суду.

Змiст позовних вимог слiд викласти чiтко та щодо кожного вiдповiдача.

Вiд того наскiльки правильно Ви складете позовні вимоги, багато в чому залежить як це, прийме чи не прийме господарський суд до провадження Вашу позовну заяву, так i те, чи буде прийнято позитивне рішення для Вас.

Можна навести такий приклад. Досить часто, оскаржуючи акт державного органу, пiдприємцi роблять помилку, вимагаючи вiд господарського суду скасувати такий акт. В таких випадках суд може прийняти позовну заяву до провадження, але навряд чи прийме позитивне рiшення. Причиною є те, що суд не має права скасовувати акти державних органiв – вiн лише визнає їх недiйсними.

Отже, саме таку вимогу слiд висувати в позовнiй заявi до господарського суду.

 

Зразок позовної заяви до господарського суду

1. Визнати недiйсною угоду (дата укладання угоди та її номер) мiж (назва сторiн угоди).

2. Визнати за (найменування суб’єкта пiдприємницької дiяльностi) право власностi на (назва майна), що знаходиться за адресою (мiсцезнаходження майна).

3. Визнати недiйсним (вид акта, що оспорюється: постанова, наказ тощо, дата видання та його номер), виданий (назва органу, що видав оспорюваний акт).

4. Зобов’язати (назва державного органу) видати (назва суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — позивача) позивачу (назва документа, видання якого вимагається: свiдоцтво, лiцензiя тощо).

5. Стягнути з (найменування суб’єкта пiдприємницької дiяльностi – боржника) на користь (найменування суб’єкта пiдприємницької дiяльностi – стягувача) кошти у розмiрi (розмiр суми, що пiдлягає стягненню).

Коли Ви висуваєте вимоги в позовній заяві до господарського суду, то не забувайте, що у Вас є можливість об’єднати кілька вимог пов’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами в одній позовній заяві.

Тавкож потрібно враховувати, що порушення правил поєднання позовних вимог може стати пiдставою для повернення позовної заяви без розгляду. Але це не найгірша ситуація, оскiльки, усунувши порушення, Ви зможете подати позовну заяву знову. Це призведе лише до затягування розгляду справи.

При написанні позовної заяви особливу увагу слiд звернути на викладення обставин, що пiдтверджують або на яких ґрунтуються Вашi вимоги. Потрібно обов’язково вказати у позовній заяві таку інформацію:

•якi саме Вашi права та законнi iнтереси порушуються;

•якi дiї вiдповiдача призвели до таких порушень;

•якими доказами пiдтверджуються Вашi аргументи.

При викладенні своїх аргументів і посиланні на докази слід чітко структурувати.

Кожний аргумент видiляйте окремим пунктом. Аналогiчно видiляйте аргументи, що стосуються рiзних вимог. Наводьте чiтке та повне посилання (iз зазначенням номерiв, дат, назв тощо) на положення нормативно-правових актiв або iнших документiв, що пiдтверджують Вашi доводи.

Оскарження позовної заяви

Якщо Ви вирiшили оскаржити акт державного органу, звернiть увагу на те, що:

1) господарський суд не має права здiйснювати оцiнку конституцiйностi (вiдповiдностi Конституцiї України) актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, тому не слiд в позовнiй заявi, як аргумент необхiдностi визнання актiв недiйсними, наводити твердження про невiдповiднiсть положень таких актiв Конституцiї України;

2) пiдставами для визнання акта недiйсним є невiдповiднiсть його вимогам чинного законодавства та/або визначенiй законом компетенцiї органу, який видав цей акт.

Тому в позовнiй заявi слiд вказати, якi положення оспорюваного акта суперечать вимогам чинного законодавства та яким саме вимогам. Якщо сталося перевищення повноважень, вкажiть на це.

Щоб уникнути непорозумінь, які можуть виникнути у Вас при втраті документів судом чи іншою стороною, що були Вами додані до позовної заяви. Тому слід обов’язково навести повний перелік документів та доказів в заяві.

Документи та докази подаються в оригiналах або належним чином засвiдчених копiях. Якщо законодавство не вимагає спецiального порядку засвiдчення копiй документiв (нотарiусом, державним органом тощо), Ви можете завiрити копiї документiв самостiйно. Для цього на ксерокопiї або фотокопiї необхiдно зробити надпис “копiя вiрна” та засвiдчити її своїм пiдписом i печаткою (за наявностi).

При подачі Вами позовної заяви до господарського суду про визнання недійсним акта державного чи iншого органу, то в цьому випаду до позовної заяви потрiбно додати копiю акта, що оспорюється, або засвiдчений витяг з нього.

Відповідно до ГПК України позовна заява пiдписується повноважною посадовою особою позивача, фізичною особою підприємцем або їх представниками.

Коли у Вас буде підготовлена позовна заява до господарського суду, то слід зробити копію такої заяви та копії доданих до неї документів. Оскільки ці копії потрібно надіслати іншим сторонам, які будуть брати участь в процесі. Зробити це треба перед поданням позовної заяви до  господарського суду, оскiльки до позовної заяви, що подається у господарський суд, необхiдно додати документи, що пiдтверджують вiдправлення вiдповiдачевi копiї позовної заяви i доданих до неї документiв.

Наступний крок підготовки господарського позову  до подачі в господарський суд є сплата державного мита. Документом, що підтверджує сплату державного мита, може бути платiжне доручення на безготiвкове перерахування державного мита або квитанцiя установи банку про прийняття платежу готiвкою. Також цей документ слід дотати до заяви.

Платiжнi документи, що пiдтверджують сплату державного мита, слiд подавати до господарського суду в оригiналi.

Крім сплати державного мита, Вам також потрібно сплатити витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, і додати цей документ, що підтверджує таку сплату до позовної заяви.

Документи що додаються до позовної заяви до господарського суду

До зазначених вище документiв, що подаються у господарський суд разом з позовною заявою, Ви повиннi додати документи, що пiдтверджують:

1. Вжиття заходiв досудового врегулювання господарського спору з кожним iз вiдповiдачiв у випадках, коли це є обов’язковим.

2. Обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

3. Повноваження Вашого представника (якщо вiн пiдписував позовну заяву та представлятиме Вашi iнтереси в судi).

Весь пакет документів який Ви зібрали і складається з позовної заяви і доданими до неї документами необхідно передати до господарського суду. Зробити це можна особисто, шляхом подання матерiалiв до канцелярiї або загального вiддiлу господарського суду, кур’єром або через поштове вiддiлення з повiдомленням про вручення (обов’язково зберігайте документи про відправлення для того, щоб могли довести подачу позовної заяви до господарського суду).

У будь-якому випадку, Вам необхiдно отримати документ, що пiдтверджує передачу позовної заяви разом з документами до суду. Це буде перший крок, який Ви зробите на шляху захисту своїх прав та інтересів у господарському суді.

Для написання позовної заяви, представництва у суді в господарських справах звертайтеся:

Контакти: стаціонар +38 (032) 247-35-44; моб. Kyjvstar  +38 (096) 0020100