Реєстрація громадської організації

Для створення громадської організації необхідним є проведення ряду заходів. З 2013 року вступив у силу ЗУ ” Про громадські об’єднання”, який дещо змінив процедуру реєстрації громадських об’єднань. Далі ми розглядаємо реєстрацію громадської організації як форми громадського об’єднання заснованої фізичними особами (на відміну від спілки, що створюється юридичними особами). Відтепер громадські організації є місцевого та всеукраїнського рівня.

Також громадська організація може бути зареєстрована у формі юридичної особи або без цього.

Порядок реєстрації Громадської організації в Україні

 

Етап І. Реєстрація громадської організації місцевого рівня

Для реєстрації громадської організації потрібно:

  1. Скласти протокол установчих зборів згідно вимог нового законодавства з мінімум 2-ма засновниками;
  2. Розробити Статут згідно нових вимог законодавства;
  3. Нотаріально завірити заяву для реєстрації. Підпис на заяві завіряється або керівника або особи, уповноваженої для реєстрації. Якщо особа, що уповноважена для реєстрації не є керівником, то потрібно нотаріальні довіреності від засновників.

Термін реєстрації в Мінюсті – 7 робочих днів.

У законі також міститься ряд вимог до змісту протоколу установчих зборів:

1) дату та місце проведення установчих зборів;

2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті);

3) рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;

4) рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об’єднання;

5) рішення про затвердження статуту громадського об’єднання;

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту;

7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження (далі – особа, уповноважена представляти громадське об’єднання), – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об’єднання;

8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського об’єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об’єднання, за наявності її особистої згоди.

Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об’єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов’язково зазначаються відомості:

1) щодо фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) щодо юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

Для реєстрації громадського об’єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об’єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:

1) примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, п’ятої, сьомої статті 9 цього Закону;

2) статут (у двох примірниках);

3) відомості про керівні органи громадського об’єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 цього Закону, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;

4) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

4. Заяву та документи, зазначені в пунктах 3 і 4 частини третьої цієї статті, підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об’єднання засвідчується нотаріально.

Етап ІІ. Виготовлення печатки, відкриття рахунку в банку.

Громадська організація може бути юридичною особою, мати рахунки, печатку, але також необхідно вести бухгалтерію та здавати звітності у податкову.

Етап ІІІ. Отримання статусу неприбуткової організації в податковій та особливості оподаткування

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 цієї статті; дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

Як бачимо у неприбуткової організації є ряд обмежень і варто проаналізувати чи отримувати статус неприбуткової організації чи ні.

 

Етап ІV. Реєстрація символіки громадської організації

Символіка – герб чи емблема. Громадська організація платно може зареєструвати в Укрдержреєстрі  свою символіку. Порядок реєстрації символіки затверджений постановою КМУ. Термін реєстрації – 5 робочих днів.

 

Етап VІ. Отримання статуту всеукраїнської ГО

Для отримання статусу всеукраїнської громадської організації потрібно зареєструвати відокремлені підрозділи щонайменше в 14 областях.

Стаття 19. Всеукраїнський статус громадського об’єднання

1. Громадське об’єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об’єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому цим Законом. Спеціальними законами можуть визначатися інші вимоги щодо підтвердження всеукраїнського статусу окремих видів громадських об’єднань.

Для реєстрація громадської організації  – звертайтесь за тел. 096 002 01 00;  UMC +380504317084