Петро Рабінович
ЛНУ ім. Івана Франка
Керуючий партнер ЮК “Лігалейд”, Т.В. Бачинський, навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2004-2009 роках та починаючи ще з першого курсу брав участь у роботі студентського наукового гуртка з теорії права та держави. Тоді ж він зацікавився дослідженням проблем ювенальної юстиції і взагалі проблематикою формування правосвідомості і правової культури неповнолітніх.
 
За цією тематикою Т.В. Бачинський готував доповіді, з якими неодноразово виступав на засіданні гуртка, а також на студентських наукових конференціях навчальних закладів України та зарубіжжя. Ще під час навчання Т.В. Бачинським було опубліковано з означеної тематики біля десяти тез доповідей. На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук (Харків, 2008 рік) його наукова робота була відзначена дипломом другого ступеня.
 
Дипломна робота Т.В. Бачинського на тему «Ювенальна юстиція: загальнотеоретичні та нормо-проектні аспекти» (2009 рік) була виконана зі спеціалізації «нормопроектування» та дістала високу оцінку. Вона, зокрема, включала результати проведеного ним соціологічного дослідження стану правосвідомості та правової культури декількох сотень школярів-старшокласників м. Львова.
 
Усе це засвідчило неабиякий інтерес Т.В. Бачинського до правознавчих досліджень і певні здібності для цієї роботи. Тому цілком природним був його вступ до стаціонарної аспірантури по кафедрі теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.
 
За час навчання в аспірантурі, проявивши необхідні для дослідника-правознавця якості (захопленість темою, працелюбність, дисциплінованість, аналітичний підхід), за мого наукового керівництва, Т.В. Бачинський підготував кандидатську дисертацію на тему «Формування основ правового світогляду та правової культури шкільної молоді (філософсько-правовий вимір)» та у 2013 році успішно захистив її.
 
Працюючи декілька років адвокатом, Т.В. Бачинський не втрачає інтересу до науково-дослідницької та викладацької діяльності. На сьогодні він опублікував 10 наукових статей, а також 24 матеріали практико-юридичного характеру.
 
Вважаю, що кандидат юридичних наук Тарас Володимирович Бачинський має належні здібності і рівень кваліфікації для виконання викладацької та наукової роботи у вищому юридичному навчальному закладі.
 
Професор,
П.М. Рабінович