Визначено ознаки фіктивності емітентів цінних паперів та порядок їх включення до відповідного списку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням №980 від 10.07.2015 року затвердила Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до відповідного списку. Положення визначає ознаки фіктивності та порядок прийняття рішення про включення або виключення емітента зі списку таких, які мають ознаки фіктивності.
Рішення про включення акціонерного товариства до списку визначається, зокрема, за наступними ознаками: встановлений факту відсутності за місцезнаходженням та/або реєстрація місцезнаходження у приміщенні житлового фонду; неподання регулярної річної інформації або регулярної квартальної інформації протягом двох кварталів поспіль; більше ніж 80% активів складають фінансові інвестиції, та/або дебіторська заборгованість, та/або векселі відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду; середньомісячні витрати на оплату праці в середньому на одного працівника є меншими від трикратного мінімального розміру заробітної плати, визначеного законодавством на дату складання фінансової звітності емітента, відповідно до такої звітності, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду; менше 3 відсотків від розміру активів емітента або відсутність доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) за основним видом діяльності станом на кінець фінансового року, тощо. Рішення про включення акціонерного товарисва до такого списку приймається, якщо воно відповідає хоча б трьом елементам із переліку ознак.
Рішення про включення корпоративного інвестиційного фонду до відповідного списку визначається за ознаками, серед яких: непроведення загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль; реєстрація місцезнаходження у приміщенні житлового фонду; перевищення співвідношення капіталізації корпоративного інвестиційного фонду до вартості чистих активів такого емітента більш ніж у 2 рази відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду; включення до складу активів корпоративного інвестиційного фонду векселів та цінних паперів емітентів, включених до списку, на суму, що перевищує 80 % від вартості активів такого фонду, тощо. Рішення про включення корпоративного інвестиційного фонду до списку приймається, якщо він відповідає хоча б чотирьом елементам із переліку.
Відповідне рішення у майбутньому може бути оскаржено в судовому порядку.  У разі усунення усіх ознак, які стали підставою для прийняття відповідного рішення, після відповідної перевірки та за її результатами (у разі підтвердження) емітент виключається із відповідного списку.

Визначено ознаки фіктивності емітентів цінних паперів та порядок їх включення до відповідного списку

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок