DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE FAALİYETİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: İŞ YAPMAK GERÇEKTEN KOLAYLAŞTI MI?

Акціонерні товариства (далі – АТ) та товариства з обмеженою відповідальністю є одними з найпопулярніших організаційно-правових форм для ведення бізнесу. Тільки станом на 01.05.2018 існувало 14 597 АТ.

Anonim şirketler (bundan böyle JSC olarak anılacaktır) ve limited şirketler, iş yapmak için en popüler kurumsal ve yasal biçimler arasındadır. Sadece 01.05.2018 tarihi itibariyle 14.597 adet JSC bulunmaktadır.

Devlet, hissedarların haklarının uygun şekilde korunmasını sağlamanın ve JSC faaliyetlerinde şeffaflığı artırmanın yollarını sürekli olarak aramaktadır. Bu sorunu çözmek için, JSC’nin faaliyetlerini düzenleyen ana kanunlarda değişiklikler getiren 16 Kasım 2017 tarihli 2210-VIII sayılı (“…işlerin basitleştirilmesi ve menkul kıymet ihraççılarının yatırımlarının çekilmesine ilişkin”) kabul edilmiştir. Ukrayna Kanunu “Anonim şirketler hakkında”. Öyleyse, noktaları daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Yeni değişiklikler, bir denetim kurulu (bundan böyle Denetim Kurulu olarak anılacaktır) oluşturma yükümlülüğünü şu şekilde tanımlamaktadır:

 • Halka açık anonim şirketler (bundan böyle – PJSC olarak anılacaktır);
 • Bankalar;
 • Hissedar sayısı 10 veya daha fazla olan özel anonim şirketler (bundan sonra – PrJSC);

Fakat bu kuralın bir istisnası vardır. 10 veya daha fazla hissedardan her birinin istisnasız bağlı olması halinde anonim şirket kurulması zorunlu değildir.

Daha önce, anonim şirket kurmak, türü (özel veya kamu) ne olursa olsun, 10 veya daha fazla hissedarı olan her JSC’nin göreviydi.

Ulusal Halk Cumhuriyeti’nin yetkilerinin kullanılma zamanı konusunda da değişiklikler olmuştur. Geleneksel olarak, Ulusal Meclis üyeleri genel kurulda seçilir (bundan sonra – Genel Kurul). Ancak, daha önce bir sonraki yıllık JSC toplantısına seçildilerse, şimdi görev süresinin 3 yıldan fazla olmadığı belirlendi.

PrJSC için, yasa koyucu tüzükte İK’nın 3 yılı aşmayan başka bir görev süresi tanımlaması için ek bir olasılık belirlemiştir.

Консультація юриста

Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ilişkin güvenceler de tesis edildi. NR’nin bir parçası olarak en az iki bağımsız yönetici şartı eklenmiştir. Yönetim Kurulu’nun 1/3’ünün bağımsız üyelerden oluşması gerektiği belirlendi. Ve bu tür yöneticilerin mümkün olan en az sayısı 2’ye eşit olmalıdır. Dolayısıyla, Ulusal Meclis’in en küçük üye sayısının 6 kişiye eşit olması gerektiğini mantıksal olarak saptadık. Bu tür gereklilikler, devlete ait PrJSC’nin yanı sıra PJSC için de geçerlidir. Bunlar şunları içerir:

 • Devletin %50’den fazla hisseye sahip olduğu PrJSC;
 • PrJSC, hisselerinin %50’si veya daha fazlası kamu iktisadi şirketlerinin kayıtlı sermayesindedir.

Yenilik, Ulusal Halk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir yöneticisinin (bağımsız üye) gereksinimleriydi. Örneğin, toplam 12 yıldan fazla bir süredir Ulusal Meclis üyesi olan, önceki 5 yıl boyunca şirketin yönetim organlarının bir parçası olan, hissedar olan (kontrol hissesine sahip olan) veya temsilcileri, gereksinimlerine. Başka kısıtlamalar da var. Ulusal Meclis’in böyle bir üyesi, diğer konsey üyelerinin herhangi bir etkisi altında olmamalıdır.

Halk Cumhuriyeti başkanının pozisyonuna getirilen kısıtlamaların da getirildiği dikkate alınmalıdır. Ulusal Meclis üyesi, geçen yıl JSC’nin kolej yürütme organının başkanıysa veya böyle bir organın görevlerini tek başına yerine getirdiyse, başkan olmaktan çıkarılır.

DENETİM KURULUNUN YETKİNLİĞİ

Değişiklikler, JSC yönetiminde NR’nin rolünü önemli ölçüde artırdı. Örneğin, daha önce tüzük tarafından tanımlanan bir dizi konu NR’ye atanır, yani:

 • bir hissedar tarafından belirli bir şekilde bildirimde bulunulması;
 • kişileri temettü ödemeleri hakkında bilgilendirme prosedürü (tarih ve süre, miktar, prosedür);
 • JSC genel kurul toplantısı hakkında bilgi edinme ve toplantıyı başlatan tarafından gündemin gönderilmesi yöntemi.

Şimdi JSC JSC, Ulusal Halk Cumhuriyeti’nin yetkisi altındaki sorunları çözmüyor. Ancak, tüzüğü JSC JSC’nin NR’nin yetkisi dahilindeki sorunları çözme hakkına sahip olduğunu şart koşan PrJSC’yi etkilemez. Ayrıca, NR, NR’nin değerlendirmesine ait herhangi bir konuyu JSC JSC tarafından değerlendirilmek üzere sunma hakkına sahiptir.

Ayrıca, NR’nin önemli bir tapunun komisyonuna izin verdiği durumlar vardır.

DENETİM KURULU KOMİTELERİ

Milletvekili, Ulusal Meclis’in JSC’lerin yönetiminde artan önemini, başta kamu ve eyalet JSC’lerinde olmak üzere komitelerinin rolünü artırarak telafi etti.

Консультація юриста

Bundan böyle, JSC tüzüğü ve NR’ye ilişkin düzenlemelere ek olarak, NR komitelerinin oluşumu ve faaliyetleri de NR tarafından onaylanan komitelere ilişkin düzenlemeler ile düzenlenmektedir. Oluşturulması gereken komitelerin yetkileri de sağlanmıştır.

Komitelerin oluşumu ise en az 3 üyeden oluşmalıdır. Ancak, dahili belgelerle farklı bir numara belirlenebilir. Yürütme organlarının üyeleri ve uzmanlar da dahil olmak üzere diğer kişiler, ancak komitenin daveti üzerine toplantılara katılma hakkına sahiptir.

Getirilen değişiklikler, komitelerinin önerilerine dayalı olarak Ulusal Meclis tarafından karar alma konusunda daha spesifik bir konuydu. Özellikle, Ulusal Meclis tarafından değerlendirilmek üzere hazırlanan konulara ilişkin komiteden bir önerinin yokluğunda, Ulusal Meclis’in bu tür konularda bağımsız olarak karar verme hakkı yoktur. Böylece, yasa koyucu, Ulusal Halk Cumhuriyeti’ne daha geniş yetkiler vermekle birlikte, onun için bazı kısıtlamalar getirdi.

Ayrıca Ulusal Halk Cumhuriyeti komitelerinin faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kendilerine kaynak ayrılmaktadır. Tahsis edilen fonlar nedeniyle, NR komiteleri profesyonel danışmanlık sağlamak için avukatları, ekonomistleri ve finans uzmanlarını çekebilmektedir.

NR komitelerinin yetkileri arttıkça raporlama gereksinimleri de artmaktadır. Komiteler çalışmaları hakkında yılda en az bir kez rapor verir. Bir istisna, altı ayda bir rapor veren denetim komitesidir.

DENETİM KURULU RAPORU VE FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Her yıl NR PJSC ve ayrıca NR PrJSC’nin talebi üzerine yapılan çalışmalar hakkında bir rapor hazırlar. Böyle bir rapor, JSC’nin genel yıllık raporunun ayrı bir bileşenidir ve bu nedenle, genel yıllık raporun yayınlanma sırası ve koşullarına ilişkin gerekliliklere tabidir.

Rapor, NR’nin faaliyetlerinin değerlendirmesini yansıtmalıdır. Bu tür bir değerlendirme şunları içermelidir:

 • Ulusal Halk Cumhuriyeti’nin (yapısı, bileşimi ve faaliyeti) bir meslektaş topluluğu olarak değerlendirme;
 • HP’nin her bir üyesinin değerlendirilmesi (verimlilik, yeterlilik);
 • her bağımsız direktörün bağımsızlığının değerlendirilmesi;
 • NR komitelerinin değerlendirilmesi (yeterlilik, verimlilik, kompozisyon, toplantı sayısı, ana konuların tanımı);
 • belirlenen hedeflere ulaşılmasının değerlendirilmesi.

Ayrıca rapor, Yönetim Kurulu’nun karar alma usullerini ve yönetim kurulu faaliyetleri ile şirketin mali ve ekonomik durumundaki değişiklikler arasındaki ilişkiyi içermelidir.

DEĞİŞİMİ KABUL ETMEK HALA BİR ARTI MI YOKSA EKSİ Mİ?

Zaten Yasanın adından, hangi hedefe ulaşmayı amaçladığını anlamak mümkündü. Denetim kuruluna çok daha geniş yetkiler verilerek, aslında etkin bir kontrol ve denge sistemi oluşturulmuştur. Böylece, çoğunluk hissedarının etkisi önemli ölçüde azaltılmış ve buna bağlı olarak azınlık hissedarlarının konumu güçlendirilmiş ve yatırım çekme koşulları yaratılmıştır.

[contact-form-7 404 "Not Found"]