Зміни в формуванні та діяльності наглядової ради: чи дійсно вести бізнес стало простіше?

Акціонерні товариства (далі – АТ) та товариства з обмеженою відповідальністю є одними з найпопулярніших організаційно-правових форм для ведення бізнесу. Тільки станом на 01.05.2018 існувало 14 597 АТ.

Держава постійно шукає способи забезпечення належного захисту прав акціонерів та підвищення прозорості у діяльності АТ. Для вирішення даного питання був прийнятий Закон № 2210-VIII (“…щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів”) від 16.11.2017, яким запроваджені зміни до основних актів, що регулюють діяльність АТ, в тому числі і до Закону України «Про акціонерні товариства». Отже, детальніше пройдемось по пунктах.

Формування наглядової ради

Новими змінами визначено обов’язковість утворення наглядової ради (далі – НР) в:

 • Публічних акціонерних товариствах (далі – ПАТ);
 • Банках;
 • Приватних акціонерних товариствах (далі – ПрАТ), число акціонерів яких становить 10 і більше;

Але з даного правила є виняток. Утворення НР не є обов’язковим, якщо кожен без виключення з 10 і більше акціонерів афілійовані.

Раніше утворення НР було обов’язком кожного АТ, які мали 10 і більше акціонерів, незважаючи на  тип (приватне чи публічне).

Щодо часу здійснення повноважень НР, то тут також відбулись зміни. Традиційно члени НР обираються на загальних зборах (далі – ЗЗ). Однак, якщо раніше вони обирались до наступних річних зборів АТ, то тепер визначено, що строк повноважень складає не більше 3 років.

Для ПрАТ законодавець встановив додаткову можливість визначити в статуті інакший строк повноважень НР, що не перевищує 3 роки.

Були встановлені гарантії і щодо незалежності НР. Вимогу про мінімум двох незалежних директорів у складі НР доповнили. Встановили, що НР має складатись на 1/3 з незалежних директорів. А щонайменша кількість таких директорів повинна дорівнювати 2. Звідси логічно встановлюємо, що найменше число членів НР повинно дорівнювати 6 особам. Такі вимоги стосуються ПАТ, а також державних ПрАТ. До таких належать:

Консультація юриста

 • ПрАТ, де держава є власником понад 50% акцій;
 • ПрАТ, 50 % і більше акцій яких знаходяться у статутних капіталах державних господарських товариств.

Новелою стали вимоги щодо незалежного директора (незалежного члена) НР. Наприклад, не підпадають під вимоги особи, які в сукупності були членами НР більш ніж 12 років, попередні 5 років входили до складу органів управління товариства, є акціонерами (власниками контрольного пакету) або їх представниками. Передбачені також і інші обмеження. На такого члена НР не повинен здійснюватись жодний вплив інших членів ради.

Слід врахувати, що введені і обмеження щодо посади голови НР. Члену НР виключено можливість бути головою, якщо він минулий рік був головою колегіального виконавчого органу АТ або виконував обов’язки такого органу одноосібно.

Компетенція наглядової ради

Змінами було суттєво підвищено роль НР в управлінні АТ. До прикладу ряд питань, які раніше визначалися статутом, віднесено до відання НР, а саме:

 • подання акціонером повідомлення конкретним способом;
 • порядок повідомлення осіб про виплати дивідендів (дата і строк, розмір, порядок);
 • спосіб ознайомлення з інформацією про проведення ЗЗ АТ та розсилка порядку денного ініціатором скликання.

Тепер ЗЗ АТ не вирішують питань, що належать до відання НР. Проте це не торкається ПрАТ, у статуті якого передбачено, що ЗЗ АТ мають право вирішувати питання, що входять до компетенції НР. Також НР має право передати на розгляд ЗЗ АТ будь-яке питання, що належить до розгляду НР.

До того ж визначено випадки при яких НР надає згоду на вчинення значного правочину.

Комітети наглядової ради

Зростання значення НР в здійсненні управління АТ законодавець компенсував збільшенням ролі її комітетів, передусім, у публічних і державних АТ.

Відтепер, крім звичних нам статуту АТ та положення про НР, утворення та діяльність комітетів НР регулюються також положеннями про комітети, затверджені НР. Також було передбачено повноваження комітетів, які обов’язково повинні бути створені.

Консультація юриста

Щодо складу комітетів, то вони повинні складатись мінімум з 3 членів. Проте внутрішніми документами може бути встановлена інша кількість. Засідання мають право відвідувати інші особи, серед яких члени виконавчих органів та експерти, але лише за запрошенням комітету.

Внесеними змінами було більше конкретизоване питання прийняття рішень НР за пропозиціями її комітетів. Зокрема, у разі відсутності пропозиції комітету з питань, що готуються на розгляд НР, остання не має права самостійно приймати рішення з таких питань. Тим самим законодавець поряд з наданням ширших повноважень НР, встановив для неї певні обмеження.

Також з метою підвищення ефективності діяльності комітетів НР, для них призначається фінансування. За рахунок виділених коштів комітети НР мають змогу залучати юристів, економістів та фінансових експертів для надання професійних консультацій.

Одночасно зі збільшенням повноважень комітетів НР підвищуються і вимоги до звітності. Комітети не рідше ніж раз на рік доповідають про виконану роботу. Винятком є комітет з питань аудиту, який звітує раз на півроку.

Звіт наглядової ради та оцінка її діяльності

Щороку НР ПАТ, а також за бажанням НР ПрАТ готує звіт про виконану роботу. Такий звіт є окремою складовою частиною загального річного звіту АТ, а тому до нього застосовуються вимоги щодо порядку та строків оприлюднення загального річного звіту.

Звіт повинен відображати оцінку діяльності НР. Така оцінка повинна містити:

 • оцінку як колегіального органу НР (структура, склад та діяльність);
 • оцінка кожного члена НР (ефективність, компетентність);
 • оцінка незалежності кожного незалежного директора;
 • оцінка комітетів НР (компетентність, ефективність, склад, кількість засідань, опис основних питань);
 • оцінка досягнення поставлених цілей.

Крім того, звіт повинен містити процедури прийняття рішень НР, а також взаємозв’язок між діяльністю ради та змінами у фінансово-господарському стані товариства.

Прийняття змін все-таки більше плюс чи мінус?

Вже з самої назви Закону можна було зрозуміти на досягнення якої мети він спрямований. Шляхом надання значно ширших повноважень наглядовій раді, по суті, була створена ефективна система стримувань і противаг. Тим самим значно зменшено вплив мажоритарного акціонера і відповідно зміцнено становище міноритарних акціонерів, а також створено умови для залучення інвестицій.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок