КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР: ПЕРЕВАГИ ДЛЯ БІЗНЕС-ПАРТНЕРІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю є найбільш поширеною формою підприємництва в Україні – їх близько 600 тисяч, що становить половину від усіх юридичних осіб. А для того, щоб будь-яка компанія продовжувала залишатись конкурентоспроможною на ринку, необхідно шукати сучасні варіанти вирішення її внутрішніх проблем.

У 2018 році було прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», що запровадив нову для українського бізнесу категорію – «корпоративний договір», відому в світовій практиці під назвою «shareholder agreements».

Однак, незважаючи на широку поширеність за кордоном, для українських підприємців це поняття залишається не до кінця зрозумілим. Закон доволі стисло описує механізм управління в компанії за допомогою такої угоди, тому не дивно, що власники бізнесу не знають відповіді на запитання: «що собою являє такий договір та навіщо його укладати?» і продовжують працювати за типовими положеннями, які не є ефективними, якщо компанія стрімко розвивається чи здійснює діяльність в інноваційних сферах.

Тому давайте розкладемо все по поличках.

Що таке корпоративний договір?

Це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір являє собою додатковий механізм захисту прав учасників, доповнюючи установчі документи (статут, засновницький договір) детальним та гнучким опрацюванням окремих положень.

Хто може укласти?

Укласти такий договір можуть учасники товариства. Тут немає обмежень: договір може бути укладений і між усіма, і між кількома учасниками, а одному учаснику дозволено одночасно бути стороною кількох корпоративних договорів, якщо їх положення не є взаємосуперечливими.

Які питання можна врегулювати?

 • порядок прийняття певних рішень Загальними зборами: заборона блокування рішень, які мають бути прийняті одностайно, обов’язок видати довіреність у випадку неможливості особистої участі у зборах;
 • порядок врегулювання конфліктів:  право учасника, що має більше 50% вимагати викупу часток у випадках: недосягнення згоди, неучасті у зборах, обставин, що ускладнюють управління (можна розширити перелік випадків);
 • відповідальність учасників у разі невиконання обов’язку продати частку (штраф (пеня) у відсотковому розмірі від вартості за кожен день прострочення);
 • встановлення додаткових умов про конфіденційність;
 • обов’язок нерозголошення конфіденційної інформації про ТОВ (елементи NDA);
 • прийняття нових учасників за умови підписання ними корпоративного договору;
 • перехід прав та обов’язків за договором у разі переходу прав на частку;
 • заборона продажу часток протягом певного періоду (наприклад, 5 років);
 • обов’язок повідомляти про факт укладення інших корпоративних договорів.

Чи є якісь обмеження?

Корпоративний договір не може суперечити статуту товариства та законодавству України. При цьому, він може інакше врегульовувати порядок реалізації прав та повноважень учасника, порівняно із статутом.

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ передбачати обов’язок учасників голосувати відповідно до вказівок органів управління товариства (зокрема, директора).

Консультація юриста

Які переваги надає укладення корпоративного договору?

 • Поглиблене та більш гнучке регулювання

Часто статут товариства містить стандартизовані положення, які не можуть вичерпно врахувати усі нюанси управління товариством. Однак, коли бізнес починає розвиватися, використання лише загальних, типових механізмів може бути недостатнім. Виникає потреба врегулювати усі прогалини. Саме корпоративний договір регулює способи реалізації учасниками своїх прав і обов’язків, тобто відповідає на питання: «яким чином повноваження повинні здійснюватися?».

 • Конфіденційність

На відміну від статуту, який підлягає державній реєстрації, зберігається у реєстраційній справі юридичної особи та є доступним для контрагентів, корпоративний договір є конфіденційним. Це важливо, оскільки частими є випадки, коли компанії не зацікавлені в публічному розголошенні своїх внутрішніх відомостей. Ознайомлюватись з корпоративним договором не зможуть особи, які не є стороною договору (наприклад, інші учасники товариства, його кредитори, керівник та працівники). Винятком є ситуації, коли в корпоративному договорі однією з сторін є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді. Такий договір підлягає оприлюдненню на інформаційних ресурсах відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

 • Гарантії щодо судового захисту

Будь-які інші договори, укладені стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемними. Це забезпечує пріоритет договору над іншими внутрішніми актами і гарантує, що якщо між учасниками виникне спір, судом будуть братись до уваги положення, закріплені в корпоративному договорі.

 • Гарантії щодо відповідальності

Договором може бути встановлена відповідальність у вигляді штрафу або пені за прострочення виконання зобов’язання. Це надасть змогу стимулювати сторони належно виконувати свої зобов’язання та захистити права та інтереси сторони, що виконує свої обов’язки добросовісно.

 • Убезпечення від конфліктів на майбутнє

Дуже часто товариства засновуються партнерами з рівними частками у статутному капіталі.

Такий механізм є не зовсім надійним через ризик виникнення конфліктів, що можуть створювати перешкоди в управлінні або взагалі унеможливлювати його. Саме у корпоративному договорі сторони наділені можливістю закріпити порядок врегулювання спорів.

 • Доступність

Корпоративний договір не є затратним способом, проте ефективно допомагає уникнути ризиків виникнення між учасниками конфліктних ситуацій щодо порядку здійснення управління та убезпечує їх від судової тяганини.

 • Захист інтересів учасників

Внести зміни чи доповнення в договір можна тільки за наявності згоди усіх його сторін.

Ми рекомендуємо бізнес-партнерам активно використовувати цей інструмент, оскільки він надає низку можливостей для регулювання внутрішніх відносин. Проте, звертаємо Вашу увагу, що важливим є не сам факт укладення договору, а детальність, точність, продуманість його положень.

До того ж, немає «шаблонних» корпоративних договорів – саме індивідуальна спрямованість є їх головною особливістю.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок