Гіг-контракт: що це таке, особливості та відмінності від ФОПу

Інститут Резиденства Дія Сіті продовжує стрімко розвиватись і число резидентів Дія. City зростає з кожним днем, однак, як показує практика, мало хто розуміє особливості таких важливих договорів, на основі яких працюють резиденти Дія. City – це гіг-контракти, а також його відмінність від звичайних сервісних договорів із ФОПом.

Законодавством визначено, що гіг-контракт – це цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія. City як замовника, а резидент Дія. City зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також відповідні соціальні гарантії.

Таким чином, гіг-контракт є змішаним договором, оскільки, містить ознаки цивільно-правового договору: виконання точкового, конкретного завдання за визначений проміжок часу, а також ознаки звичайного трудового договору: надання соціальних гарантій тощо.

Як укладається гіг-контракт?

Гіг-контракт укладається у звичайній письмовій формі. Слід також звернути увагу про можливість укладення гіг-контрактів, підписанням електронним цифровим підписом, що надає можливість компаніям у сфері ІТ продовжувати підписання таких договорів дистанційно. Гіг-контракт на відміну від договору з ФОПом забезпечує нарахування трудового стажу по аналогії з працівником.

Цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту. Таким чином, законодавець позбавив можливості суб’єктів господарювання, які мають статус резидента Дія. City, посилатись на те, що усі укладені ними сервісні договори, є гіг-контрактами.

Гіг-контракт більшою мірою відрізняється за змістом від звичайних сервісних договорів із ФОПом саме наявністю соціальних гарантій, які надаються гіг-спеціалістам. Зокрема, в гіг-контракті передбачається час виконання завдань та відпочинку гіг-спеціаліста, можливість ненормованого часу для виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом, тривалість перерви протягом дня, тривалість щотижневого відпочинку, оплачуваної та неоплачуваної перерви у виконанні робіт (наданні послуг) гіг-спеціаліста в робочі дні, порядок оплати днів таких перерв у виконанні робіт (наданні послуг), положення про щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт (наданні послуг), тимчасова непрацездатність, загальнообов’язкове державне соціальне страхування гіг-спеціаліста та інші соціальні гарантії.


Важливим будь-якого гіг-контракту є його зміст. Таким чином, гіг-контракт повинен містити такі положення:

 • чіткий перелік робіт чи послуг, які виконуватимуться чи надаватимуться за гіг-контрактом;
 • строк дії гіг-контракту;
 • порядок виконання робіт чи надання послуг, де описується чітка процедура роботи гіг-спеціаліста, звітування результатів такої роботи, варіанти погодження таких результатів самим резидентом Дія. City.
 • права та обов’язки сторін;
 • винагорода, де зазначається розмір суми коштів, які зобов’язаний сплатити резидент Дія. City гіг-спеціалісту за виконання функцій, передбачених гіг-контрактом. В цьому розділі також передбачається порядок виплати такої винагороди;
 • приймання-передача результатів робіт чи послуг, де описується порядок передання всього виконаного обсягу гіг-спеціалістом резиденту Дія. City, а також погодження сторонами можливих варіантів поведінки у випадках наявності дефектів або недоліків в результатах наданих послуг чи виконаних робіт;
 • права інтелектуальної власності, де описується, що створені об’єкти права інтелектуальної власності за відповідним гіг-контрактом належать резиденту Дія. City;
 • щорічна оплачувана перерва в роботі, її тривалість, порядок надання та використання. Слід звернути увагу, що гіг-спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт (наданні послуг) тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не визначено більшу тривалість такої перерви;
 • відповідальність сторін, де описуються санкції за порушення сторонами умов гіг-контракту;
 • умови припинення гіг-контракту;
 • форс-мажорні обставини;
 • інші відомості, які сторони вважатимуть за необхідне зазначити.

 

Додатки до гіг-контракту

Слід також зазначити, що укладення гіг-контрактів супроводжується укладенням договору про нерозголошення (NDA) та/або договору про утримання від вчинення конкурентних дій (NCA). Такі договори завжди укладаються окремо від гіг-контракту і не можуть бути включені до змісту останнього, оскільки, мають абсолютно різні предмети. Неможливість включенні  NDA та NCA до змісту самого гіг-контракту також випливає з положень Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», в якому окремо передбачаються вимоги до таких договорів. Потрібно пам’ятати, що якщо резидент Дія. City має намір укладати з гіг-спеціалістом NDA та/або NCA, то в самому гіг-контракті слід передбачати пункт про те, що положення про нерозголошення та/або про утримання від вчинення конкурентних дій регулюються додатковими договорами.

Таким чином, гіг-контракт є відносно новим варіантом договорів, який дає змогу належним чином, у відповідності до закону, врегулювати правовідносини резидентів Дія. City зі гіг-спеціалістами. Гіг-контракт надає безліч можливостей, які можна і потрібно використовувати, однак, не слід забувати також про його особливості, які потрібно враховувати в кожному індивідуальному випадку і лише тоді сторони зможуть скористатися перевагами такого типу договорів.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок