NOWE PRAWO KONCESJI: JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ PPP

Державно-приватне партнерство – один з найбільш перспективних способів залучення інвестицій у розвиток економіки України. Доволі часто співпраця у рамках ДПП здійснюється у формі концесії, за якою приватний інвестор отримує можливість вкладати кошти у розвиток об’єктів інфраструктури, переданих йому в управління, та отримувати частину прибутку від їх діяльності.

Partnerstwo publiczno-prywatne to jeden z najbardziej obiecujących sposobów przyciągania inwestycji w rozwój gospodarki Ukrainy. Dość często współpraca w ramach PPP odbywa się w formie koncesji, w ramach której prywatny inwestor otrzymuje możliwość inwestowania w rozwój przekazanych mu do zarządzania obiektów infrastrukturalnych oraz części zysku z ich działalności .

Ustawodawstwo Ukrainy w zakresie koncesji pozostawało przez dość długi czas przestarzałe, niedoskonałe i nieskoordynowane, biorąc pod uwagę, że koncesja nie była pożądana wśród potencjalnych inwestorów, ani wśród władz państwowych i samorządowych.

Jednak 3 października 2019 r. Rada Najwyższa zrobiła wreszcie duży krok naprzód w rozwoju PPP na Ukrainie i przyjęła nową ustawę nr 155-IX „O koncesji”. 18 października ustawa została podpisana przez prezydenta, a już 20 października weszły w życie jej przepisy.

Ustawa definiuje koncesję jako formę partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego państwo w trybie i na warunkach określonych w umowie koncesji przenosi na inwestora prawo do:

 • tworzenie, budowa lub zarządzanie obiektem koncesyjnym;
 • świadczenie usług istotnych społecznie.

Jednocześnie większość ryzyka operacyjnego, które obejmuje ryzyko popytu i ryzyko podaży, spoczywa na koncesjonariuszu.

JAKIE INNOWACJE PRZEWIDUJE PRZYJĘTA USTAWA UKRAINY „O KONCESJI”?

Zmiana trybu przeprowadzenia przetargu na określenie koncesjonariusza

Przede wszystkim ustawa zmienia procedurę wyznaczania partnera prywatnego, czyli koncesjonariusza. Od teraz istnieją 3 główne sposoby ustalenia koncesjonariusza:

Консультація юриста

 • Konkurs koncesyjny;
 • Dialog konkurencyjny;
 • Bezpośrednie negocjacje z najemcą nieruchomości państwowej.

Jednocześnie przeprowadzenie konkursu koncesji lub dialogu konkurencyjnego może odbywać się w elektronicznym systemie obrotu takim jak Prozorro na zasadach konkurencyjnych, co zwiększa stopień otwartości konkursu. Dla każdej z metod ustalania koncesjonariusza ustalana jest osobna szczegółowa procedura, przewidziano ścisłe terminy dla etapów jej realizacji.

Zmiana warunków zawarcia umowy koncesji

Zgodnie z nowym prawem umowa koncesji zawierana jest na okres nie krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 50 lat. Jednocześnie okres obowiązywania umowy koncesyjnej na budowę i dalszą eksploatację autostrad powinien wynosić co najmniej 10 lat.

Ograniczenia dotyczące koncesjonariuszy

Nowe prawo stanowi, że koncesjonariuszem na podstawie umowy koncesji jest wyłącznie rezydentna osoba prawna, podczas gdy zgodnie ze starym prawem koncesjonariuszem może być dowolny podmiot gospodarczy, będący rezydentem lub nierezydentem.

Możliwość zastawiania praw majątkowych wynikających z umowy koncesji

Prawa majątkowe koncesjonariusza, które powstają w wyniku zawarcia umowy koncesji, po uzgodnieniu z koncesjonariuszem, mogą być przedmiotem zastawu, o ile umowa koncesji nie stanowi inaczej. Przeniesienie praw majątkowych w zastaw jest możliwe tylko w przypadku przeniesienia w zastaw całego zbioru praw koncesjonariusza wynikających z umowy koncesji. Przejęcie przedmiotu zastawu w tym przypadku odbywa się wyłącznie poprzez zastąpienie koncesjonariusza.

Консультація юриста

Konsolidacja prawa do zastąpienia koncesjonariusza

Nowe prawo przewiduje możliwość zastąpienia koncesjonariusza innym koncesjonariuszem bądź z inicjatywy koncesjonariusza (w przypadku istotnego naruszenia przez koncesjonariusza warunków umowy), bądź z inicjatywy wierzyciela koncesjonariusza (w kolejności przejęcia praw majątkowych koncesjonariusza wynikających z zastawionej umowy koncesyjnej) .

Tryb i warunki zastąpienia koncesjonariusza określa bezpośrednia umowa zawarta pomiędzy koncesjonariuszem, koncesjonariuszem i wierzycielem (wierzycielem) nie później niż 180 dni roboczych od dnia zawarcia umowy koncesji.

Nowy koncesjonariusz musi spełniać kryteria wyboru określone w dokumentacji przetargowej. W przypadku zastąpienia koncesjonariusza następuje zmiana strony umowy koncesji.

Wsparcie państwa koncesjonariusza

Ustawa „O koncesji” przewiduje wsparcie państwa dla koncesjonariusza, które może być udzielone na jeden z następujących sposobów:

 • uiszczenie opłat za gotowość operacyjną;
 • nabycie przez koncesjonariusza określonej ilości towarów, robót budowlanych lub usług wyprodukowanych lub dostarczonych przez koncesjonariusza zgodnie z umową koncesji;
 • dostarczenie koncesjonariuszowi towarów (robót, usług) niezbędnych do wykonania umowy koncesji;
 • budowę przyległych obiektów infrastruktury, które nie są przedmiotem koncesji, ale są niezbędne do wykonania umowy koncesji.

Jednocześnie ustawa ustanawia gwarancje praw podmiotów działalności koncesyjnej, zwłaszcza koncesji na rynkach znajdujących się w stanie monopolu naturalnego, a także w zakresie budowy i eksploatacji autostrad.

Ponadto nowe prawo:

 • ustanawia jasną procedurę inicjowania i podejmowania decyzji w sprawie realizacji PPP, zgodną z ustawą Ukrainy „O partnerstwie publiczno-prywatnym”;
 • rozszerza listę istotnych warunków umowy koncesji;
 • przewiduje możliwość przeniesienia rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją umowy koncesji na międzynarodowy arbitraż handlowy lub arbitraż;
 • ustanawia odpowiedzialność koncesjonariusza za działania zaangażowanych podwykonawców;
 • przewiduje możliwość odstąpienia przez koncesjonariusza od umowy koncesji w przypadku, gdy w ciągu roku od dnia zawarcia umowy koncesji, z winy koncesjonariusza, nie nabędzie prawa do dzierżawy niezbędnej działki na realizację projektu realizowanego na warunkach koncesji;
 • upraszcza procedurę przydzielania działek pod projekty PPP w formie koncesji;
 • rozwija listę rodzajów płatności koncesyjnych.

Ustawa „O koncesji” została opracowana z uwzględnieniem norm i standardów ustawodawstwa europejskiego, dlatego oczywiście jej przyjęcie ma ogromne znaczenie dla rozwoju sfery PPP na Ukrainie.

Oczekuje się, że ustawa pozwoli przyciągnąć inwestorów krajowych i zagranicznych do rozwoju infrastruktury Ukrainy na wzajemnie korzystnych warunkach dla wszystkich stron umowy koncesyjnej.

We will
call you