ZMIANA MIEJSCA REJESTRACJI W 2022 R.

Rejestracja miejsca zamieszkania na Ukrainie lub tak zwana pozostałość dawnej „rejestracji” Ukrainy jest obecnie usługą administracyjną, która dzięki innowacyjnym innowacjom stała się zaskakująco łatwa. 

Aby zmienić rejestrację miejsca zamieszkania na Ukrainie wystarczy podpisać wniosek i uzyskać zgodę właściciela domu. A wszystko to bez konieczności odwiedzania władz państwowych, wszystko można załatwić online. 

Jednak pomimo rzekomej łatwości tej procedury, pojawiają się pytania dotyczące tej usługi. 

Każdy obywatel Ukrainy, a także cudzoziemiec lub bezpaństwowiec, który na stałe lub czasowo przebywa na Ukrainie, musi zarejestrować swoje miejsce zamieszkania na Ukrainie. 

Tak, zadeklarowanie i zmiana miejsca zamieszkania na Ukrainie nie jest równoznaczna z prawem własności. Tak, po prostu zgłaszasz stan, w którym mieszkasz, a nie to, co posiadasz. 

WARUNKI REJESTRACJI MIEJSCA ZAMIESZKANIA NA UKRAINIE

Obywatel Ukrainy mieszkający na terytorium Ukrainy, a także cudzoziemiec lub bezpaństwowiec, który ze względów prawnych przebywa na stałe lub czasowo na terytorium Ukrainy, ma obowiązek zgłoszenia lub zarejestrowania go w ciągu 30 dni kalendarzowych po przybyciu do nowe miejsce zamieszkania (pobytu).

Rodzice lub inni przedstawiciele prawni są zobowiązani do zadeklarowania lub zarejestrowania miejsca zamieszkania (pobytu) noworodka w ciągu trzech miesięcy od daty rejestracji państwowej jego urodzenia.

Консультація юриста

Cudzoziemiec, bezpaństwowiec jest obowiązany zadeklarować lub zarejestrować swoje miejsce zamieszkania oraz miejsce pobytu dzieci do lat 14 (w tym noworodków), których są rodzicami lub innymi przedstawicielami prawnymi, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia uzyskania zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia dla uchodźcy, zezwolenia dla osoby wymagającej dodatkowej ochrony, zezwolenia dla osoby, której udzielono ochrony czasowej lub po wydaleniu z zadeklarowanego lub zarejestrowanego miejsca pobytu.

RÓŻNICA MIĘDZY ZAREJESTROWANIEM MIEJSCA ZAMIESZKANIA A ZADEKLAROWANIEM MIEJSCA ZAMIESZKANIA NA UKRAINIE

Oświadczenie to zgłoszenie przez osobę do organu meldunkowego adresu swojego miejsca zamieszkania poprzez złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania w formie elektronicznej za pomocą Jednolitego Państwowego Portalu Usług Elektronicznych, z późniejszym wprowadzeniem takiej informacji do rejestr społeczności terytorialnej. Rejestracja jest natomiast wpisem informacji o miejscu zamieszkania (pobytu) osoby do ewidencji wspólnoty terytorialnej na podstawie wniosku o zarejestrowanie miejsca zamieszkania (pobytu) złożonego przez osobę w formie papierowej. Czyli elektroniczna forma zawiadomienia o miejscu zamieszkania to „oświadczenie”, forma papierowa to „zameldowanie”.

CZY WŁAŚCICIEL DOMU MOŻE SAMODZIELNIE WYREJESTROWAĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA UKRAINIE?

Na poziomie legislacyjnym prawo właściciela mieszkania będącego własnością prywatną do wystąpienia do organu meldunkowego lub za pośrednictwem ośrodka o świadczenie usług administracyjnych o usunięcie z deklarowanego lub zarejestrowanego miejsca zamieszkania (pobytu) osoby dorosłej, a także dziecka, w przypadku gdy taka czynność rejestracyjna jest dokonywana wspólnie z jego rodzicami lub innymi przedstawicielami prawnymi lub jednym z nich.

Nie ma możliwości usunięcia z zadeklarowanego lub zarejestrowanego miejsca pobytu (pobytu) dziecka lub wyłączenia z rejestru gminy terytorialnej informacji o zadeklarowanym lub zameldowanym miejscu pobytu (pobytu) dziecka, odrębnie bez jego rodziców lub inni przedstawiciele prawni lub jeden z nich.

REJESTRACJA MIEJSCA ZAMIESZKANIA NA UKRAINIE PERSONELU WOJSKOWEGO I CZŁONKÓW JEGO RODZIN

Rejestracja miejsca zamieszkania żołnierzy i członków ich rodzin na adres siedziby jednostki wojskowej nie jest przewidziana ustawą.

Dawno, dawno temu, aby zmienić miejsce zamieszkania, poborowi musieli zarejestrować się w okręgowym komisariacie wojskowym, zdać badania lekarskie, wypełnić wniosek i zrobić kilka kserokopii i zdjęć 3×4. Następnie przyjdź ponownie do komisariatu wojskowego i zdobądź dowód rejestracyjny lub dowód wojskowy. Wydłużyło to całą procedurę zmiany miejsca zamieszkania o kilka dni, a nawet tygodni. 

Teraz rejestracja wojskowa odbywa się drogą elektroniczną. Instytucje automatycznie otrzymają wszystkie niezbędne informacje z Państwowej Służby Migracyjnej. 

Консультація юриста

Ale ta opcja nie zadziała, jeśli nie odwiedziłeś komisarza wojskowego od 1996 roku i nie zmieniłeś rejestracji na kartę wojskową po osiągnięciu wieku 27 lat. W takim przypadku będziesz musiał osobiście komunikować się z ludźmi w mundurach. 

CZY ZMIANA MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA UKRAINIE JEST PŁATNA?

Zwykle wymagane, ale są wyjątki. 

Opłata administracyjna nie działa:

  • o zarejestrowanie miejsca zamieszkania/zmiany miejsca zamieszkania dziecka osieroconego, dziecka pozbawionego pieczy rodzicielskiej, w zakładzie dla sierot i dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej, domu dziecka typu rodzinnego, rodzinie zastępczej;
  • o zarejestrowanie miejsca pobytu/zmianę zarejestrowanego miejsca pobytu.

Opłaty administracyjnej nie uiszcza się również w przypadku usunięcia z zadeklarowanego/zameldowanego miejsca zamieszkania/zmiany miejsca zamieszkania:

1) po zawiadomieniu organu terytorialnego lub pododdziału Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy;

2) za zgłoszeniem wyspecjalizowanej instytucji społecznej, instytucji dla osób bezdomnych, innego świadczeniodawcy usług socjalnych z zakwaterowaniem;

3) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu prawa własności lokalu lub prawa do korzystania z lokalu, o eksmisji, o uznaniu osoby za zaginioną lub uznaniu jej za zmarłą;

Консультація юриста

4) po zawiadomieniu osoby uprawnionej o zakwaterowaniu;

5) na podstawie aktu zgonu lub informacji o państwowym zarejestrowaniu zgonu z Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego.

JAK DOWIEDZIEĆ SIĘ, ŻE ZOSTAŁEŚ USUNIĘTY Z MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA UKRAINIE?

Urzędnik punktu meldunkowego informuje osobę (osoby), której miejsce zamieszkania zostało usunięte na wniosek właściciela domu za pośrednictwem poczty, telefonu lub komunikacji elektronicznej.

Czy można zadeklarować lub zarejestrować miejsce zamieszkania osoby z jednoczesnym usunięciem z poprzedniego miejsca zamieszkania?

Tak, osoba może zadeklarować lub zarejestrować miejsce zamieszkania z jednoczesnym usunięciem z poprzedniego miejsca zamieszkania.

W przypadku, gdy osoba, której miejsce zamieszkania jest zadeklarowane/zameldowane, zadeklaruje lub zarejestruje nowe miejsce zamieszkania z jednoczesnym usunięciem z poprzedniego miejsca zamieszkania, nie składa się wniosku o usunięcie z zadeklarowanego/zameldowanego miejsca zamieszkania.

Za zgłoszenie/zarejestrowanie miejsca zamieszkania jednocześnie z wyprowadzeniem z poprzedniego miejsca zamieszkania, opłata administracyjna uiszczana jest tylko za jedną usługę administracyjną (zgłoszenie/rejestracja miejsca zamieszkania).

JAK DŁUGO TRWA PROCEDURA ZGŁOSZENIA MIEJSCA ZAMIESZKANIA I ZAREJESTROWANIA MIEJSCA ZAMIESZKANIA?

W dniu otrzymania oświadczenia o miejscu zamieszkania lub w następnym dniu roboczym, w przypadku otrzymania takiego oświadczenia poza godzinami pracy, organ meldunkowy ogłasza miejsce zamieszkania osoby lub podejmuje decyzję o odmowie złożenia oświadczenia miejsce zamieszkania w trybie określonym w ustawie.

We will
call you