Rejestracja osoby prawnej (zawiazanie działalności) w Ukrainie

Rejestracja ukraińskiej firmy składa się z niezbędnych procedur: rejestracja kompanii w rejestrze państwowym; w inspekcji podatkowej; rejestracja kompanii w funduszu emerytalnym; otwarcie rachunku bankowego (otwarcie rachunków bankowych dla tworzenia kapitału, otwarcie rachunków bankowych); stworzenie pieczęci.
Termin rejestracji – 3-tygodni po przekazaniu nam wszelkich niezbędnych informacji, dokumentów i pieniędzy. Termin ten można przyspieszyć do 7 dni roboczych z dodatkową opłatą.
Cena rejestracji kompanii (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)) wynosi 400 Euro. Cena pokrywa wszystkie koszty (około 150 Euro): cła państwowe i opłaty, usługi notarialne, usługi tłumaczeniowe i inne.
Cena nie pokrywa kosztów kapitału zakładowego spółki i dodatkowych usług prawnych, takich jak adres prawny kompanii, i in..
Informacje i dokumenty wymagane dla rejestracji państwowej Sp. z o.o.:
Dokumenty: *
– Kopia paszportu (dowodu osobistego) (wszystkich stron) założyciela kompanii (w przypadku gdy założycielem jest osoba fizyczna) lub potwierdzenie z polskiego rejestru państwowego o rejestracji polskiej kompanii z podaniem osób – założycielów polskiej kompanii (w przypadku gdy założycielem polskiej kompanii jest inna osoba prawna, procedura jest powtarzana do ustalenia osób fizycznych – załozycelów kompanii polskiej);
– Kopia paszportu (dowodu osobistego) (wszystkich stron) przyszłego dyrektora tworzonej kompanii;
– Pełnomocnictwo, potwierdzone notarialnie;
– Decyzja najwyższego organu kompanii polskiej o założeniu kompanii-córki w Ukrainie.
* Dokumenty (pełnomocnictwo oraz potwierdzenie z rejestru) muszą być poświadczone i apostilowane w trybie, przewidzianym w Konwencji Haskiej (1961). Tekst pełnomocnictwa i decyzję sporządzamy sami.
Informacja:
– Skan potwierdzenia rejestracji i Statut polskiej firmy;
– Pełne imie dyrektora i nazwa najwyższego organu pol. kompanii (walne zgromadzenie założycieli, itp.);
– Rozmiar kapitału zakładowego ukraińskiej kompanii. Kapitał zakładowy jest tworzony prze założyciela w drodze przelewu środków;
– Rodzaje działalności gospodarczej (co będą zaangażowane) przyszłej ukraińskiej kompanii. Po przedstawieniu tych informacji do nas, powiemy, czy konieczne jest uzyskanie licencji lub zezwoleń innych dla kompanii;
– Kilka możliwych nazwy kompanii (jeśli ta nazwa jest już zarejestrowana w Ukrainie, to musimy mieć kilku wariantów);
– Bank (jeżeli dla założyciela nie ma znaczenia, to polecamy SEB).
Ukraińskia kompania jest zwykle płatnikiem ogólnego systemu podatkowego i płaci 25% podatku dochodowego. Jednakże, kompania może być zarejestrowana jako podatnik w uproszczonym systemie podatkowym – 10% podatku od dochodów.
Kompania może być płatnikiem podatku VAT dopiero po upływie 1 roku (jeśli 50% towarów byli sprzedane płatnikam VAT), lub jeśli firma sprzedała produkty i usługi o wysokości ogólnej 300 000 hryweń (około 26.000 Euro).
Koszty obsługi rachunkowej kompanii zależy od jej aktywności i liczby transakcji w miesiącu i muszą być omówione odrębnie.
Ponadto, dla rejestracji osób prawnych w Ukrainie mogą być konieczne dodatkowe usługi:
– Siedziba kompanii;
– Tymczasowy dyrektor kompanii;
– Rejestracja inwestycji;
– Rejestracja kompanii w urzędzie celnym;
– Uzyskanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca.
Dla rejestracji biznesu w kraju, prosimy Państwa o kontakt:
Prawnik Taras Bachinsky
Telefon: +380972184275, +380504317084
E-mail: ua.legalaid @ gmail.com

Rejestracja osoby prawnej (zawiazanie działalności) w Ukrainie

We will
call you