Zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie

Cudzoziemcy oraz osoby bez obywatelstwa, które chcą wyjechać na Ukrainę powinne uzyskać zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie. Ten dokument uprawnia daną osobę do przebywania na terytorium Ukrainy bez żadnych warunków, ograniczeń dotyczących wjazdu i bez konieczności okresowej aktualizacji dokumentów oraz dostarcza cudzoziemcam wszystkich praw jako dla obywateli Ukrainy, z wyjątkiem należących wyłącznie do obywateli Ukrainy (na przykład, udział w wyborach).

 

Podstawy do uzyskania stałego pobytu na Ukrainie

 

Zezwolenie na pobyt stały (stałe miejsce zamieszkania) na Ukrainie może być wydane cudzoziemcowi tylko na podstawie zezwolenia na imigrację. Ukraińskie ustawodawstwo ustanawia wyczerpującą listę powodów, które dają prawo do uzyskania zezwolenia na imigrację, a mianowicie:

– obywatelstwo ukraińskie w przeszłości;

– inwestycja w gospodarkę Ukrainy w ilości nie mniej niż sto tysięcy dolarów;

Консультація юриста

– więzi rodzinne z obywatelami Ukrainy (dzieci, rodzice, brat, siostra, dziadkowie, wnuki obywatela Ukrainy, a także jeżeli mąż / żona cudzoziemca jest obywatelem Ukrainy, a takie osoby są małżeństwem od ponad dwóch lat, opiekuny obywateli Ukrainy);

– więzi rodzinne z imigrantami na Ukrainie (małżonek, małoletnie dzieci);

– osiągnięcia w zakresie nauki lub kulturze, pod warunkiem, że imigracja takiej osoby odpowiada interesam Ukrainy;

– jeśli dana osoba jest wykwalifikowanym specjalistą lub pracownikem, a gospodarka Ukrainy potrzebuje specjalistów tej specjalizacji;

– interes państwowy Ukrainy w imigracji tej osoby;

– prawo do uzyskania obywatelstwa Ukrainy na podstawie pochodzenia terytorialnego;

– stan ukraińca zagranicznego;

Консультація юриста

– status osoby, która jest poszkodowanym od handlu ludźmi, pod warunkiem zamieszkania na Ukrainie w ciągu ostatnich trzech lat.

 

Uzyskanie zezwolenia stałego pobytu dla cudzoziemców

 

Dla uzyskania stałego pobytu na Ukrainie ustawodawstwo przewiduje dla pewnych kategorii imigrantów limity imigracyjne aby ograniczyć liczbę osób, które mogą w danym roku na podstawie konkretnego powodu uzyskać zezwolenie na imigrację. Każdego roku Kabinet Ministrów Ukrainy określa maksymalny limit liczby osób dla każdego regionu Ukrainy. Zatem, jeżeli cudzoziemiec nie trafi na kwotę, będzie musiał czekać do następnego roku.

Kwota imigracja nie ustawia się na bliskich krewnych obywateli Ukrainy, osób, immigracja których jest przedmiotem zainteresowania państwa, ukraińców zagranicznych i ukraińców, które mają prawo do nabycia obywatelstwa ukraińskiego na podstawie pochodzenia terytorialnego. Więc najbardziej powszechną podstawą uzyskania zezwolenia na imigrację jest łączenie rodzin po dwóch latach małżeństwa.

W 2014 również nie było limita dla imigrantów, które dokonali inwestycji zagranicznej w gospodarce ukraińskiej.

Консультація юриста

 

Procedura ubiegania się o zezwolenie na immigrację i uzyskanie zezwolenia na pobyt stały na Ukrainie jest dość skomplikowaną i długą, obejmuje zbiór dużej liczby dokumentów, tłumaczenia i legalizacji tych dokumentów, złożenia wniosku do właściwych organów.

 

Zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie

 

Zgodnie z ustawą, wniosek o imigracji uważa się przez okres do jednego roku, podczas tego okresu przeprowadzono jest niezbędną kontrolę, a w wyniku uprawniony organ wydaje zezwolenie na pobyt stały lub decyzję o odmowie w wydaniu zezwolenia.

Już na podstawie zezwolenia na imigrację imigrant dokonuje stałego pobytu na Ukrainie.

Liczba dokumentów niezbędnych do złożenia zależy od podstawy uzyskania zezwolenia.

We wszystkich przypadkach, osoba musi podać paszport, zaświadczenie o miejscu zamieszkania na Ukrainie i  za granicą, dokument o niekaralności na Ukrainie ta w kraju obywatelstwa, zaświadczenia lekarskie o braku chorób zakaźnych. Dokumentem, który potwierdza miejsce zamieszkania cudzoziemca na Ukrainie jest zgoda (notarialne poświadczona) wszystkich właścicieli domu, gdzie będzie miejsce zamieszkania cudzoziemca.

 

Bardziej szczegółową procedurę uzyskania zezwolenia na imigrację i na pobyt stały na Ukrainie w zależności od kategorii imigrantów można znaleźć w następujących publikacjach na naszej stronie internetowej lub w prawników kancelarii prawnej “Legalaid”: 096-00-20-100.

.

We will
call you