Дематеріалізація акцій: що потрібно знати акціонерам.

Чимало громадян нашої держави були, або й досі є власниками акцій певних компаній.
Прості іменні акції надають власнику певні права, зокрема на участь в управлінні
акціонерним товариством, отримання частини його прибутку та інформації про
господарську діяльність.
Акції дають їх власнику голоси на загальних зборах товариства.
Акціонерні товариства можуть здійснювати їх випуск, зокрема і для подальшого продажу.
Саме тому, ми розглянемо процедуру дематеріалізації простих іменних акцій.
Чому здійснюється дематеріалізація?
Раніше, власникам акцій на підтвердження їхніх прав видавали сертифікати. Проте у
березні 2011 року набули чинності норми закону “Про акціонерні товариства” щодо
форми, в якій можуть існувати акції – виключно бездокументарна. Тому в акціонерних
товариств виник обов’язок їх дематеріалізувати. Бездокументарна форма – це обліковий
запис, тобто рахунок у певній депозитарній установі, яким підтверджується права
власника акцій. Дана процедура регулювалася відповідним положенням, що затверджене
рішенням Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 30.05.2013(на
даний момент втратило чинність) і необхідна для:
 дотримання вимог законодавства;
 збереження реєстру власників акцій;
 переведення акцій у бездокументарну форму;
 забезпечення прав власників акцій.
Основні дії акціонерного товариства
Загальні збори акціонерного товариства приймають рішення про дематеріалізацію. Далі,
товариство має 10 днів, щоб:
 свідоцтво про випуск акцій в документарній формі замінити на свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі;
 повідомити персонально всіх власників акцій;
 укласти договір про обслуговування випуску цінних паперів з Національним
депозитарієм;
 укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах із обраним зберігачем.
Останній відкриє рахунок тим власникам, які не знерухомили їх самостійно;
 забезпечити:
1) передачу реєстру власників дематеріалізованих акцій обраному зберігачу;
2) відкриття зберігачем рахунків власникам акцій;
3) переведення обліку прав власності на акції до зберігача, якщо не всі власники
знерухомили акції.
Зберігачем акцій є депозитарна установа, котра обирається акціонерним товариством для
обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій. Національний депозитарій –
це установа, як обслуговує випуск акцій акціонерним товариством. Товариство
зобов’язане вказати інформацію про вищезгадані установи у повідомленні власникам
акцій.
Власник акцій може самостійно перевести їх у бездокументарну форму. Для цього
необхідно відкрити рахунок в цінних паперах у зберігача. Депозитарна установа, з якою
укладений договір про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах, зараховує
права на акції на протязі 30 робочих днів з дня отримання від акціонерного товариства
розпорядження про зарахування на рахунки власників прав на акції.
Ризики для акціонерів
Під час знерухомлення власники акцій можуть стикнутися з наступними проблемами:
 Акціонерне товариство може передати дані не про всіх акціонерів.
 Зберігач може не відкрити рахунок в цінних паперах, якщо власник сам не подав
відповідну заяву.
 Власники акцій можуть бути введені в оману неправдивими повідомленнями.
Щодо останнього, то це можуть бути повідомлення про те, що особа зобов’язана протягом
певного строку повернути сертифікати про власність на акції, хоча таке не передбачено
нормативно-правовими актами. Схожа ситуація може виникнути, коли акціонерне
товариство повідомляє акціонерів про втрату прав на акції через те, що останні не
перевели самостійно їх у бездокументарну форму, або не повернули вчасно сертифікати.
Повідомлення такого роду є містять неправдиву інформацію і не можуть тягнути за собою
настання якихось наслідків для власників акцій.
Якщо ж власник самостійно не знерухомить акції, він в жодному разі не втрачає своїх
прав за цінними паперами, адже дематеріалізація акцій і подальше забезпечення прав на
них – обов’язок акціонерного товариства. Дана позиція підтверджується судовою
практикою. У Господарському суді Запорізької області розглядалася справа
№10/5009/2524/11. Суть справи полягає в тому, що ВАТ “Дніпроенерго” прийняв рішення
про дематеріалізацію акцій, але під час передання зберігачу реєстру власників акцій, до
нього не внесли даних про всіх власників. Особа, яка була власником 30 акцій, звернулась
з позовом до суду про поновлення корпоративних прав належними йому за акціями. Суд
встановив, що оскільки позивач є власником акцій, але не був зареєстрований в реєстрі
власників, а це в свою чергу призвело до того, що в процесі дематеріалізації, акції, які
належать позивачу, не було переведено в бездокументарну форму, що в свою чергу
призвело до порушення корпоративних прав останнього. Суд зобов’язав зберігача акцій
“Дніпроенерго” зарахувати на рахунок у цінних паперах на ім’я позивача належні йому
акції. Отже, бездіяльність власника акцій, щодо самостійного їх знерухомлення, жодним
чином не впливає на права за ними.
Як підтвердити право власності на акції?
Згідно закону “Про депозитарну систему України” після переведення останніх у
бездокументарну форму, права на акції підтверджуються випискою з рахунку у, яка
надається зберігачем власнику за його заявою, до котрої додається відповідний запит,
копія паспорта та ідентифікаційного номера платника податків. В разі відмови зберігача
надати таку виписку, його можна зобов’язати це зробити через суд.
АО “Бачинський Коломієць та партнери” допоможе підтвердити ваші права на акції, а
також захистити їх в суді в разі порушення.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок