CEL DZIAŁKI I JEJ ZMIANA

Zmiana przeznaczenia działki to jeden z wielu aspektów reformy rolnej, która ostatnio nabiera rozpędu w naszym kraju. 

W szczególności zmiany w prawie gruntowym weszły w życie w lipcu 2021 r. Wynikały one z faktu, że w procesie decentralizacji i tworzenia zjednoczonych wspólnot terytorialnych zaistniała konieczność przeprowadzenia niejako inwentaryzacji gruntów. Oznacza to ujednolicenie go z wprowadzeniem wszystkich działek i schematycznie ich granic do publicznej mapy katastralnej.

Zmiany te miały również na celu uproszczenie procedury zmiany przeznaczenia działki (zwanej dalej zmianami działki). Oznacza to, że nie ma potrzeby opracowywania dokumentacji (projektu) zmiany procesora.

UWZGLĘDNIENIE SPECYFIKI DOKUMENTACJI URBANISTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZMIANIE PRZEZNACZENIA DZIAŁKI

Główny dylemat polega na tym, że równolegle i równolegle do siebie funkcjonują dokumentacja urbanistyczna i dokumentacja gospodarowania gruntami. Jaka jest różnica między nimi?

Dokumentacja gospodarowania gruntami to zatwierdzone w przewidziany sposób materiały tekstowe i graficzne, które regulują użytkowanie, granice, przeznaczenie gruntów państwowych, komunalnych i prywatnych, a także podstawy i warunki powstania do niej praw własności.

Dokumentacja urbanistyczna obejmuje :

  • ogólny plan osiedla,
  • DPT – szczegółowy plan terytoriów,
  • podział na strefy

Od dłuższego czasu istnieje potrzeba łączenia tego typu dokumentacji, ponieważ dotyczą one podobnych zagadnień.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu gruntowego Ukrainy, ustawodawca nadał dokumentacji z zakresu urbanistyki status gospodarki gruntami. Decyzję tę podjęto w celu wyeliminowania rozbieżności w pojęciu „przeznaczenia funkcjonalnego” (odnoszącego się do branży urbanistycznej) i „procesora działki” (co reguluje prawo gruntowe).

JAK ZMIENIĆ PRZEZNACZENIE DZIAŁKI?

Kodeks Ziemi Ukrainy przydziela 9 kategorii gruntów dla CP. Możesz zmienić procesor ziemi w ramach określonej kategorii lub zmieniając samą kategorię. Udanym i najczęstszym przykładem dzisiaj jest przekształcanie gruntów rolnych w grunty pod budowę.

Przez dość długi czas warunkiem koniecznym do tego była obecność pozytywnej decyzji samorządu terytorialnego o opracowaniu DPT przez odpowiednią organizację i opłaceniu jego realizacji. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie przesłuchań publicznych i zatwierdzenie takiego DPT. Dopiero potem można było wystąpić do instytucji gospodarowania gruntami z wnioskiem o opracowanie projektu gospodarowania gruntem w sprawie zmiany CP działki, co również wymagało zatwierdzenia przez właściwą radę. 

AKTUALNY CZAS TRWANIA TEGO PROCESU

Wraz z przyjęciem tych zmian sytuacja stała się znacznie łatwiejsza. W końcu właściciele otrzymali prawo i możliwość zmiany CPU według własnej woli bez zgody odpowiedniego organu i projektu zagospodarowania terenu. Jedynym warunkiem jest to, aby rodzaj przeznaczenia nie kolidował z ogólnym planem lub zagospodarowania przestrzennego tej lub innej osady.

Wydawałoby się, że teraz wszystko jest dość łatwe i proste w tym procesie, ale są tu też niuanse. Takich zmian należy dokonać w Państwowym Katastrze Ziemskim, do którego dostęp jest ograniczony ze względu na wprowadzenie stanu wojennego.

Warto również zauważyć, że na początku maja br. przyjęta została kolejna nowelizacja prawa gruntowego. Rejestracja państwowa zmiany działki dokonywana jest przez powiatową administrację wojskową i jest wpisywana do księgi ewidencji własności i użytkowania gruntów, a prowadzenie rejestru głównego jest zawieszone.

We will
call you