OCHRONA CZASOWA W POLSCE DLA OBYWATELI UKRAINY

Obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin, którzy mieszkali tu do 24 lutego 2022 r., którzy zostali przesiedleni w dniu 24 lutego 2022 r. lub później, mają prawo do ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Również bezpaństwowcy, obywatele 3 państw i członkowie ich rodzin, którzy wcześniej otrzymali podobną ochronę na Ukrainie lub ochronę międzynarodową, a zostali relokowani z Ukrainy 24 lutego 2022 r.

Warto również zauważyć, że obywatele spoza Ukrainy i bezpaństwowcy, którzy mogą udowodnić legalność pobytu na Ukrainie do dnia 24 lutego 2022 r. na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem i nie są w stanie bezpiecznie powrócić do swoich kraju pochodzenia przez długi czas, mają prawo do ochrony lub określonej ochrony krajowej w zależności od państwa członkowskiego UE.

NA CZYM POLEGA OCHRONA TYMCZASOWA W POLSCE?

  • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w okresie ochrony czasowej wydawane jest na 1 rok z możliwością dwukrotnego przedłużenia na okres 6 miesięcy
  • Możliwość studiowania w Polsce. Dzieci poniżej 18 roku życia mają prawo do nauki w placówkach edukacyjnych wraz z obywatelami na terytorium, na którym mieszkają.
  • Prawo do pracy. Wtedy nie ma wymogu 6 miesięcy.
  • Uzyskanie dostępu do leków i ubezpieczeń społecznych dla ludności
  • Zapewnienie mieszkańcom mieszkań, co wiąże się z umieszczeniem ich w odpowiednich ośrodkach lub zapewnieniem środków do wygodnego życia.
  • Uzyskanie statusu uchodźcy później
  • Dostęp do usług bankowych
  • Prawo do przeniesienia się do innego kraju UE jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na pobyt
  • Możliwość swobodnego przemieszczania się po krajach Unii w okresie 90 dni i 180 dni po uzyskaniu zezwolenia na pobyt w kraju, który przyjął obywatela

Ważne jest , że ochrona czasowa w Polsce przewiduje, że jeśli państwo nie będzie w stanie dalej przyjmować ludzi, to osoba ta może zostać przesiedlona do państwa sąsiedniego (ale tylko za zgodą tej osoby).

CZY OCHRONA TYMCZASOWA JEST PRZYDZIELANA NATYCHMIAST PO PRZYBYCIU? CZY MUSISZ O TO POPROSIĆ?

Prawo do ochrony czasowej w Polsce oznacza, że ​​jeśli obywatel potrzebuje nabyć to prawo, musi jedynie postępować zgodnie z instrukcjami władz państwowych kraju, tj. udowodnić swoje obywatelstwo, inny status ochrony międzynarodowej, inną podobną ochronę. W celu uzyskania prawa do ochrony czasowej konieczne jest również wykazanie, że dana osoba mieszkała na terytorium Ukrainy, więzi rodzinne na terytorium Ukrainy.

CZY OCHRONA TYMCZASOWA OBOWIĄZUJE OBYWATELA WE WSZYSTKICH KRAJACH UE CZY TYLKO W POLSCE?

Jeżeli obywatel otrzymuje ochronę tymczasową z jednego państwa członkowskiego UE, prawo do ochrony przysługuje tylko w państwie, które udzieliło zezwolenia na pobyt. Jednakże, jak wspomniano powyżej, osoba ma prawo do swobodnego przemieszczania się na terytorium UE przez 90 i 180 dni. Jeśli w tym czasie zdecydujesz się na zmianę miejsca zamieszkania, zezwolenie na pobyt w poprzednim kraju wygasa automatycznie wraz z ochroną czasową. Oznacza to, że procedura uzyskania ochrony czasowej musi zostać powtórzona w nowym miejscu zamieszkania.

OBYWATEL JEST ZAREJESTROWANY W CELU UZYSKANIA TYMCZASOWEJ OCHRONY, ALE CHCE WRÓCIĆ NA UKRAINĘ NA KRÓTKI OKRES, CZY TEŻ TRACI PRAWA PRZYZNANE MU W KRAJU UE?

Jeżeli obywatel chce wrócić na Ukrainę na krótki okres, np. odwiedzić rodzinę lub zebrać dokumenty, które pomogą jej ratować, nie oznacza to utraty prawa do ochrony. Ponieważ UE nie traktuje krótkotrwałej nieobecności człowieka jako decyzji o dobrowolnym powrocie na Ukrainę.

OBYWATEL MA CZASOWĄ OCHRONĘ W POLSCE I CHCE WRÓCIĆ NA UKRAINĘ. CO STANIE SIĘ Z JEGO PRAWAMI NA TERYTORIUM UE I CZY OSOBA POWRACAJĄCA MOŻE SKORZYSTAĆ Z OCHRONY CZASOWEJ?

Jeżeli obywatel dobrowolnie wróci do zamieszkania na terytorium Ukrainy i tam pozostanie, automatycznie traci prawo do ochrony czasowej, czyli państwo, które wydało zezwolenie na pobyt, je anuluje, a wraz z tym wygasa prawo do ochrony czasowej.

Również obywatel, który chce wrócić do kraju UE, przed zakończeniem sytuacji nadzwyczajnej, może ponownie otrzymać prawo do ochrony czasowej . W obecnej sytuacji kraje UE powinny wyrazić zgodę na powrót do krajów członkowskich Unii.

Ważne jest, że jeżeli obywatel ma chęć powrotu do Polski, gdzie już korzystał z prawa do ochrony czasowej, to kraj ten może nie zgodzić się na Twój powrót na swoje terytorium. wtedy może ubiegać się o ochronę tymczasową w dowolnym innym kraju UE.

We will
call you