ERA CYFROWEJ SPRAWIEDLIWOŚCI NA UKRAINIE, CZYLI CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ PO URUCHOMIENIU SJITS

The current judicial system of Ukraine at the threshold of a true era of digital justice. So, last December, the State Judicial Administration of Ukraine announced the creation and operation of a Single judicial information and telecommunication system (SJITS) in all courts, placing an appropriate advertisement in the newspaper „Holos Ukrainy”.

Obecny system sądowniczy Ukrainy u progu prawdziwej ery cyfrowej sprawiedliwości. Tak więc w grudniu ubiegłego roku Państwowa Administracja Sądowa Ukrainy ogłosiła utworzenie i funkcjonowanie Jednolitego Sądowego Systemu Informacji i Telekomunikacji (SJITS) we wszystkich sądach, zamieszczając odpowiednią reklamę w gazecie „Holos Ukrainy”.

Funkcjonowanie systemu ma na celu uproszczenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i zapewnienie skutecznego rozstrzygania spraw sądowych. Zgodnie z przepisami projekt przepisu SJITS ma jeszcze zostać zatwierdzony przez Naczelną Radę Sądownictwa po obowiązkowych konsultacjach z Radą Sędziów Ukrainy.

W tej chwili projekt przepisów SJITS jest finalizowany decyzją Naczelnej Rady Sądownictwa, ale do końca marca br. musi zostać zatwierdzony i system musi działać. A teraz w wielu lokalnych sądach powszechnych i apelacyjnych trwa aktywny proces wprowadzania elektronicznego obiegu dokumentów, w szczególności akta procesowe są skanowane i ładowane do zautomatyzowanego systemu obiegu dokumentów.

W rzeczywistości idea cyfrowej sprawiedliwości została już wdrożona w wielu krajach na całym świecie. W szczególności Stany Zjednoczone Ameryki posiadają elektroniczny system sądowy „CM / ECF” (Case Management / Electronic Case Files), za pośrednictwem którego można składać pozwy, odwołania, decyzje sądowe i uczestniczyć w sesjach wideokonferencyjnych. Złożenie dokumentów w formie elektronicznej jest bezpłatne, tzn. nie jest konieczne uiszczenie opłaty sądowej ani żadnej opłaty państwowej. We Francji podobny elektroniczny system sądowy jest stosowany również w sądach karnych, zwany „E-huissiers”, który umożliwia również stronom postępowania karnego składanie pism sądowych w formie elektronicznej. Belgia posiada również system „e-sprawiedliwości”, który zapewnia elektroniczną wymianę postępowań między sądami wszystkich szczebli. W Republice Kazachstanu istnieje osobny moduł elektronicznego systemu sądowego – „Sudebnyy kabinet”, za pośrednictwem którego można złożyć pozew do sądu każdej instancji, a także uzyskać odpis orzeczenia w sprawie kodu kreskowego, które będą miały tę samą moc prawną, co sąd w formie papierowej. Ten moduł jest bardzo przydatnym narzędziem i cieszy się dużą popularnością. Tym samym statystyki Sądu Najwyższego Republiki Kazachstanu pokazują, że w 2017 roku ponad 80% pozwów wniesiono za pomocą modułu „Sudebnyy kabinet”.

 

Czego strony oczekują po uruchomieniu jednolitego systemu informacji sądowej i telekomunikacji?

Innowacje towarzyszące SJITS dotyczą przede wszystkim stron (ich przedstawicieli) i innych uczestników procesu. System zapewni więc możliwość wniesienia pozwu, apelacji czy kasacji, a także wniosków, pozwów, a nawet uzyskania orzeczeń sądowych w formie elektronicznej. Możliwa będzie wymiana dokumentów pomiędzy uczestnikiem procesu a sądem oraz pomiędzy samymi stronami, a także możliwość uczestniczenia w spotkaniu w trybie wideokonferencji. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami sprawy, elektronicznie w dogodnym dla siebie czasie, zdalnie. Wszystko to pozwoli zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Podobnie sąd skieruje strony do wezwania na ich oficjalne adresy e-mail. To z kolei znacznie zmniejszy szanse na opóźnienie sprawy przez przeciwnika. Ważne jest również, aby SJITS zapewnił centralną automatyczną selekcję spraw między sędziami, a lokalny dostęp do automatycznej selekcji będzie niemożliwy.

Консультація юриста

SJITS zapewni również możliwość działania w interesie innej osoby. Tym samym użytkownik elektronicznego systemu sądowego za pomocą oprogramowania będzie mógł wygenerować „elektroniczne pełnomocnictwo” na pełnomocnika, poświadczonego własnym elektronicznym podpisem cyfrowym. Pełnomocnictwo takie będzie uprawniało pełnomocnika do tworzenia, redagowania i składania wszelkich niezbędnych dokumentów do właściwego sądu za pośrednictwem elektronicznego systemu sądowego w imieniu mocodawcy. Dzięki temu prawnicy będą mogli sporządzić elektroniczną kopię zamówienia w systemie, poświadczając jego zgodność z oryginałem własnym podpisem elektronicznym.

 

Jak teraz działa system?

Obecnie moduł „Sąd Elektroniczny” działa we wszystkich sądach I stopnia oraz sądach apelacyjnych w trybie testowym, które w przyszłości staną się częścią Jednolitego Sądowego Systemu Informacyjno-telekomunikacyjnego. Chociaż moduł ten ma jeszcze ograniczoną funkcjonalność, już teraz możliwe jest wygenerowanie ponad 400 rodzajów różnych pism procesowych. Rejestracja w Elektronicznym Sądzie dokonywana jest z wykorzystaniem elektronicznego podpisu elektronicznego.

Co ważne, przy pomocy „Sądu Elektronicznego” można już uiszczać opłaty sądowe i wnosić pozew do właściwego sądu. W tym celu w systemie znajduje się sekcja „Oświadczenie”. Sekcja zawiera algorytm działania krok po kroku. W szczególności należy najpierw wybrać sąd, a następnie wypełnić rekwizyty powoda, pozwanego, w celu wskazania ceny roszczenia (o ile roszczenie podlega ocenie). Kolejnym krokiem jest wypełnienie treści pozwu. Możesz pobrać już wypełniony dokument lub złożyć wniosek, wpisując tekst na odpowiednim formularzu. Następnie należy pobrać załączniki do roszczenia w formacie pdf. Interesujące jest to, że prawnicy mają już możliwość pobrania elektronicznej kopii nakazu pomocy prawnej, aby potwierdzić swoje referencje. Krokiem poprzedzającym jest uiszczenie opłaty sądowej. Koszt inkasa kształtuje się automatycznie na podstawie ceny reklamacji, która została wcześniej wskazana, ale istnieje również możliwość wpisania innej wysokości opłaty (w razie potrzeby). Ostatnim krokiem jest podpisanie wniosku podpisem cyfrowym i przesłanie go do sądu. W sekcji „Moje sprawy” możesz śledzić stan każdej sprawy. W systemie „Elektroniczny Sąd” w sekcji „Wiadomości” możesz również otrzymać wezwanie do wezwania. Ogólnie moduł „Sąd elektroniczny” wywiera pozytywne wrażenie. Wdrożone funkcje, które mogą uprościć pracę i zaoszczędzić czas. Deweloperzy muszą również wyeliminować opóźnienia, które występują podczas procesu rejestracji, w tym przy otrzymywaniu odpowiedniego potwierdzenia na konto e-mail. Koszt inkasa kształtuje się automatycznie na podstawie ceny reklamacji, która została wcześniej wskazana, ale istnieje również możliwość wpisania innej wysokości opłaty (w razie potrzeby). Ostatnim krokiem jest podpisanie wniosku podpisem cyfrowym i przesłanie go do sądu. W sekcji „Moje sprawy” możesz śledzić stan każdej sprawy. W systemie „Elektroniczny Sąd” w sekcji „Wiadomości” możesz również otrzymać wezwanie do wezwania. Ogólnie moduł „Sąd elektroniczny” wywiera pozytywne wrażenie. Wdrożone funkcje, które mogą uprościć pracę i zaoszczędzić czas. Deweloperzy muszą również wyeliminować opóźnienia, które występują podczas procesu rejestracji, w tym przy otrzymywaniu odpowiedniego potwierdzenia na konto e-mail. Koszt inkasa kształtuje się automatycznie na podstawie ceny reklamacji, która została wcześniej wskazana, ale istnieje również możliwość wpisania innej wysokości opłaty (w razie potrzeby). Ostatnim krokiem jest podpisanie wniosku podpisem cyfrowym i przesłanie go do sądu. W sekcji „Moje sprawy” możesz śledzić stan każdej sprawy. W systemie „Elektroniczny Sąd” w sekcji „Wiadomości” możesz również otrzymać wezwanie do wezwania. Ogólnie moduł „Sąd elektroniczny” wywiera pozytywne wrażenie. Wdrożone funkcje, które mogą uprościć pracę i zaoszczędzić czas. Deweloperzy muszą również wyeliminować opóźnienia, które występują podczas procesu rejestracji, w tym przy otrzymywaniu odpowiedniego potwierdzenia na konto e-mail. ale możliwe jest również wprowadzenie innej wysokości opłaty (jeśli to konieczne). Ostatnim krokiem jest podpisanie wniosku podpisem cyfrowym i przesłanie go do sądu. W sekcji „Moje sprawy” możesz śledzić stan każdej sprawy. W systemie „Elektroniczny Sąd” w sekcji „Wiadomości” możesz również otrzymać wezwanie do wezwania. Ogólnie moduł „Sąd elektroniczny” wywiera pozytywne wrażenie. Wdrożone funkcje, które mogą uprościć pracę i zaoszczędzić czas. Deweloperzy muszą również wyeliminować opóźnienia, które występują podczas procesu rejestracji, w tym przy otrzymywaniu odpowiedniego potwierdzenia na konto e-mail. ale możliwe jest również wprowadzenie innej wysokości opłaty (jeśli to konieczne). Ostatnim krokiem jest podpisanie wniosku podpisem cyfrowym i przesłanie go do sądu. W sekcji „Moje sprawy” możesz śledzić stan każdej sprawy. W systemie „Elektroniczny Sąd” w sekcji „Wiadomości” możesz również otrzymać wezwanie do wezwania. Ogólnie moduł „Sąd elektroniczny” wywiera pozytywne wrażenie. Wdrożone funkcje, które mogą uprościć pracę i zaoszczędzić czas. Deweloperzy muszą również wyeliminować opóźnienia, które występują podczas procesu rejestracji, w tym przy otrzymywaniu odpowiedniego potwierdzenia na konto e-mail. w sekcji „Wiadomości” możesz również otrzymać prośbę o wezwanie. Ogólnie moduł „Sąd elektroniczny” wywiera pozytywne wrażenie. Wdrożone funkcje, które mogą uprościć pracę i zaoszczędzić czas. Deweloperzy muszą również wyeliminować opóźnienia, które występują podczas procesu rejestracji, w tym przy otrzymywaniu odpowiedniego potwierdzenia na konto e-mail. w sekcji „Wiadomości” możesz również otrzymać prośbę o wezwanie. Ogólnie moduł „Sąd elektroniczny” wywiera pozytywne wrażenie. Wdrożone funkcje, które mogą uprościć pracę i zaoszczędzić czas. Deweloperzy muszą również wyeliminować opóźnienia, które występują podczas procesu rejestracji, w tym przy otrzymywaniu odpowiedniego potwierdzenia na konto e-mail.

 

Podsumowując, wprowadzenie Jednolitego Systemu Informacji i Telekomunikacji Sądowej jest oczywiście właściwą decyzją o usprawnieniu systemu sądownictwa na Ukrainie. Takie podejście jest innowacyjne i postępowe oraz zgodne z międzynarodowymi standardami, które zostały już wdrożone w wielu krajach na całym świecie.

We will
call you