ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBYWATELI ZAGRANICZNYCH ZA WYKROCZENIA ADMINISTRACYJNE POPEŁNIONE NA TERYTORIUM UKRAINY

Under Ukrainian legislation there are some rules providing for the liability of foreign citizens for their offenses. In particular, the so-called „immigration” offenses include: staying in Ukraine with an expired passport or residence permit, untimely registration of the residence place and violation of employment rules. All this entails administrative responsibility.

W ustawodawstwie ukraińskim istnieją przepisy przewidujące odpowiedzialność obcokrajowców za popełnione przez nich przestępstwa. W szczególności tzw. przestępstwa „imigracyjne” obejmują: przebywanie na Ukrainie z wygasłym paszportem lub zezwoleniem na pobyt, nieterminową rejestrację miejsca zamieszkania oraz naruszenie zasad zatrudnienia. Wszystko to pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną.

Ustawodawstwo Ukrainy przewiduje odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przez cudzoziemców na jej terytorium. W rzeczywistości obywatele innych państw mają na Ukrainie podwójny status prawny. Z jednej strony podlegają jurysdykcji swojego kraju; z drugiej strony muszą być zgodne z ustawodawstwem naszego państwa.

Rodzaje przestępstw „imigracyjnych”

Przestępstwa imigracyjne obejmują wszelkie działania lub zaniechania obcokrajowców, które są sprzeczne z wymogami ukraińskiego ustawodawstwa w tej dziedzinie. Podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej są takie naruszenia prawa przez cudzoziemców:

  • pobyt bez dokumentów uprawniających do pobytu na Ukrainie/pobyt z nieważnymi dokumentami lub dokumentami, których ważność wygasła;
  • zatrudnienie bez odpowiedniego zezwolenia;
  • nieprzestrzeganie ustalonej procedury przemieszczania się lub zmiany miejsca zamieszkania;
  • uchylanie się od wyjazdu z Ukrainy po zakończeniu odpowiedniego okresu pobytu;
  • niestawienie się bez dobrego usprawiedliwienia na określone miejsce studiów lub pracy po wjeździe na Ukrainę w określonym czasie;
  • umyślne niezastosowanie się cudzoziemca lub bezpaństwowca do decyzji uprawnionego organu państwowego o zakazie wjazdu na Ukrainę.

 

Za popełnienie ww. wykroczeń administracyjnych prawo przewiduje kary pieniężne. Przedstawiciele organów kontroli państwowej po wykryciu popełnionego przestępstwa sporządzają protokół, w którym takie przestępstwo jest odnotowane. Następnie na cudzoziemca winnego wykroczenia nakładana jest grzywna, której wysokość również reguluje prawo.

Należy wziąć pod uwagę, że w 2018 roku znowelizowany został Kodeks Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych. Tak więc dzisiaj minimalna wysokość kary administracyjnej za wymienione przestępstwa wynosi około 1700 UAH i może wzrosnąć do 5400 UAH.

Jak pokazuje praktyka, ustalenie wysokości grzywny zależy od wielu okoliczności i jest ustalane według uznania osoby uprawnionej, która podejmuje decyzję o jej nałożeniu. Jednak dość często wysokość grzywny jest nadmiernie wysoka. Wynika to z faktu, że ustawodawstwo nie reguluje tej kwestii. Dlatego też, aby uniknąć nadużyć ze strony osób uprawnionych, osoba powinna znać swoje prawa i powołać się na okoliczności łagodzące (np.: popełnienie przestępstwa po raz pierwszy, dobrowolne odwołanie się do właściwych organów o sporządzenie protokołu itp.) . Cudzoziemcy nie zawsze jednak znają swoje prawa iw pełni polegają na dobrej wierze osób uprawnionych.

Odpowiedzialność gospodarza

Nie tylko cudzoziemcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za przestępstwa imigracyjne. Z reguły przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt na Ukrainie podaje się informację o osobie przyjmującej. Takie osoby są odpowiedzialne za tego typu przestępstwa, które są związane z pobytem cudzoziemców na Ukrainie. Na przykład w przypadku zatrudnienia cudzoziemca pracodawca będzie odpowiedzialny za zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia.

Odpowiedzialność strony przyjmującej jest przewidziana w art. 204 Kodeksu Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych. Podstawą pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności administracyjnej są więc:

  • Naruszenie przez funkcjonariuszy przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, niezależnie od własności, w tym zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na terytorium Ukrainy, przez osoby fizyczne – przedsiębiorców korzystających z pracy najemnej ustalonego trybu zatrudnienia, przyjmowanie na studia cudzoziemców i bezpaństwowców, przepis zakwaterowania, a także innych naruszeń, jeśli w jakikolwiek sposób przyczyniają się one do uniknięcia wyjazdu cudzoziemców i bezpaństwowców z Ukrainy po upływie okresu dozwolonego pobytu lub skupienia się na nielegalnej rejestracji, uzyskaniu dokumentów pobytowych.

Wsparcie prawne w przestępstwach imigracyjnych

Nie należy lekceważyć obecności prawnika przy sporządzaniu protokołu o wykroczeniu administracyjnym. Jak już wspomniano, cudzoziemcy nie zawsze znają swoje prawa i dlatego nie mogą się bronić. Niestety nierzadko wydawane jest wobec cudzoziemca orzeczenie o zakazie wjazdu. W 70% przypadków takiej decyzji można było uniknąć, ponieważ zasada nakładania sankcji w postaci zakazu wjazdu nie jest obligatoryjna do zastosowania, ma jedynie charakter fakultatywny i daje możliwość, a nie obowiązek.

We will
call you