OPIEKA MEDYCZNA DLA CUDZOZIEMCÓW NA UKRAINIE

Иностранцы, законно находящиеся на территории Украины, имеют право на оказание медицинской помощи. В зависимости от статуса иностранца, медицинские услуги будут оказываться на бесплатной или платной основе. В любом случае иностранцы могут свободно обращаться в государственные и коммунальные больницы, а также в частные медицинские центры. На практике иностранцы предпочитают частные клиники, ведь обычно они имеют договор медицинского страхования. В государственные и коммунальные больницы они обращаются в исключительных случаях.

Cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Ukrainy mają prawo do opieki medycznej. W zależności od statusu cudzoziemca usługi medyczne będą świadczone nieodpłatnie lub odpłatnie. W każdym razie cudzoziemcy mogą swobodnie zgłaszać się do szpitali państwowych i miejskich, a także do prywatnych placówek medycznych. W praktyce obcokrajowcy preferują prywatne kliniki, ponieważ zazwyczaj mają umowę ubezpieczenia zdrowotnego. W wyjątkowych przypadkach zwracają się do szpitali państwowych i gminnych.

W zależności od procedury uzyskania usług medycznych przez cudzoziemców na Ukrainie można je podzielić na dwie grupy:
 1. Cudzoziemcy przebywający czasowo lub przebywający na terytorium Ukrainy , czyli ci, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na Ukrainie lub przebywają w okresie ważności wizy lub ruchu bezwizowego;
 2. Cudzoziemcy stale przebywający na terytorium Ukrainy , czyli ci, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie.

 

Cudzoziemcy czasowo przebywający lub przebywający na terytorium Ukrainy

Dla takich cudzoziemców opieka medyczna, w tym w nagłych wypadkach, jest świadczona odpłatnie, chyba że umowy międzynarodowe lub prawo Ukrainy stanowią inaczej. Koszt pomocy medycznej udzielonej cudzoziemcowi ustala bezpośrednio instytucja medyczna, która udzieliła takiej pomocy, zgodnie z procedurą ustanowioną przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy.

Ponadto cudzoziemcy muszą posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego, aby otrzymać opiekę medyczną. W przypadku konieczności uzyskania porady medycznej lub pomocy medycznej cudzoziemcy zwracają się do towarzystw ubezpieczeniowych oraz placówek medycznych, z którymi towarzystwa ubezpieczeniowe zawarły stosowne umowy. W takich placówkach będą mogli otrzymać niezbędną opiekę medyczną. Płatności za usługi medyczne i leki dokonuje zakład ubezpieczeń, pod warunkiem przedstawienia przez cudzoziemca dokumentu do zapłaty. Jeżeli koszt świadczeń medycznych udzielonych cudzoziemcowi przekracza kwotę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia, cudzoziemiec jest zobowiązany do zapłaty różnicy na rzecz zakładu opieki zdrowotnej.

Doraźna pomoc medyczna, niezbędna cudzoziemcom, jest opłacana z budżetu państwa w ramach programu gwarancji medycznych. Cudzoziemcy mają jednak obowiązek zrekompensować państwu wydatki. Jeżeli cudzoziemiec odmawia zapłaty za świadczone mu usługi medyczne, kwestie zwrotu kosztów są rozwiązywane przy udziale odpowiednich misji zagranicznych na Ukrainie.

 

Cudzoziemcy na stałe przebywający na terytorium Ukrainy

Cudzoziemcy przebywający na stałe na terytorium Ukrainy mają takie same prawa w zakresie opieki zdrowotnej jak obywatele Ukrainy, więc cudzoziemcy mogą korzystać z usług medycznych kosztem środków budżetowych.
Państwo pokrywa koszty podstawowego pakietu usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz badań diagnostycznych. Aby skorzystać z dostępu do bezpłatnej medycyny podstawowej, cudzoziemiec musi wybrać lekarza rodzinnego i podpisać z nim oświadczenie o wyborze lekarza. Jednocześnie cudzoziemiec będzie musiał przedstawić zezwolenie na pobyt stały oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu miejsca zamieszkania na Ukrainie.

Ponadto cudzoziemcy mogą podpisać umowę ubezpieczenia zdrowotnego lub złożyć wniosek bezpośrednio do komercyjnych placówek medycznych. Jednak w takim przypadku cudzoziemiec będzie zmuszony do samodzielnego pokrycia kosztów wszystkich udzielonych świadczeń medycznych oraz kosztów leków lub ubezpieczenie zapewni towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z podpisaną umową ubezpieczenia.

 

Udzielanie pomocy medycznej cudzoziemcom w sprawach związanych z COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się na Ukrainie zachorowań na koronawirusa COVID-19 Ministerstwo Zdrowia Ukrainy przedstawiło wyjaśnienia dotyczące udzielania cudzoziemcom pomocy medycznej w sprawach związanych z COVID-19.

 • Jeżeli u cudzoziemca wystąpią objawy związane z chorobą zakaźną COVID-19, może samodzielnie wystąpić do zakładu ubezpieczeń oraz określonych przez zakład ubezpieczeń zakładów opieki zdrowotnej. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej COVID-19 cudzoziemiec zostanie skierowany do jednego ze szpitali chorób zakaźnych w celu zbadania na obecność COVID-19.
 • W przypadku konieczności udzielenia doraźnej pomocy medycznej w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej COVID-19, cudzoziemiec zostanie przewieziony przez specjalny zespół ratownictwa medycznego do jednego z kluczowych szpitali chorób zakaźnych w celu przeprowadzenia badań w kierunku COVID-19.
 • Na okres badania na obecność choroby zakaźnej COVID-19 u cudzoziemca musi on przebywać w szpitalu i może zostać skierowany na izolację i obserwację.
 • Jeśli u cudzoziemca zostanie zdiagnozowana choroba zakaźna COVID-19, może zostać hospitalizowany w celu uzyskania opieki medycznej. W przypadku odmowy hospitalizacji i leczenia cudzoziemiec ma obowiązek poddać się kwarantannie (samoizolacji) i regularnie zgłaszać stan swojego zdrowia bezpośrednio osobie kontaktowej placówki medycznej lub za pośrednictwem pracowników ambasady lub konsulat państwa obcego, którego pacjent jest obywatelem, do czasu całkowitego wyzdrowienia.
 • Dochodzenie epidemiologiczne w sprawie COVID-19 jest obowiązkowe w celu ustalenia kręgu osób kontaktowych. Przesłuchanie osób kontaktowych odbywa się za pośrednictwem pracowników ambasady lub konsulatu obcego państwa, jeżeli osobami kontaktowymi są cudzoziemcy.

 

Przydatne kontakty

 • Pomoc medyczna w nagłych wypadkach – 103
 • Pogotowie Ratunkowe 112 (koordynuje działania policji, straży pożarnej, ratownictwa medycznego itp.) –  112

 

 • Infolinia Ministerstwa Zdrowia Ukrainy – 0 800 505 201
 • Serwis informacyjny i informacyjny Państwowej Służby Zdrowia Ukrainy – 1677
 • Infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy – 044 238 18 88, 044 238 16 57
 • Infolinia rządowa – 1545

 

 • Infolinia COVID-19 – 0 800 505 840, 0 800 505 201
 • Infolinia dla COVID-19 (obwód lwowski) – 1580
 • Informacje i odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące COVID-19 – www.covid19.com.ua

We will
call you