UDZIAŁ W OCHRONIE INTEGRALNOŚCI TERYTORIALNEJ I ODPORNOŚCI UKRAINY JAKO PODSTAWA DO UZYSKANIA OBYWATELSTWA UKRAIŃSKIEGO

После вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» определенные изменения претерпели Законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О гражданстве Украины ».

Po wejściu w życie Ustawy Ukrainy „O zmianie niektórych ustaw Ukrainy dotyczących statusu prawnego cudzoziemców i bezpaństwowców uczestniczących w ochronie integralności terytorialnej i nienaruszalności Ukrainy” dokonano pewnych zmian w ustawach Ukraina „O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców” oraz „O obywatelstwie Ukrainy”.

Co zapewnia wspomniana ustawa?

Teraz cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy udzielili pomocy na terenie operacji antyterrorystycznej, mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, a nawet obywatelstwo Ukrainy. Przyjrzyjmy się bliżej tym nowym prawom.

Jak cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie udziału w ochronie integralności terytorialnej Ukrainy?

Na początek konieczne jest zdefiniowanie, co dokładnie jest uważane za „pomoc”. Prawo wskazuje, że pojęcie to obejmuje wszelką pomoc instruktora, czyli strzelecką, taktyczną, medyczną, radiotechniczną, wybuchową i inne. Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy pomogli:

 • jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy, inne formacje wojskowe, specjalne organy ścigania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, zaangażowane w prowadzenie ATO, znajdujące się bezpośrednio na obszarach jej działania lub zaangażowane w realizację środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obrony narodowej, odpierania i odstraszania zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej w obwodach donieckim i ługańskim, znajdując się bezpośrednio na obszarach ich działania;
 • lub formacje ochotnicze, które zostały utworzone lub samoorganizują się w celu ochrony niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i wraz z wyżej wymienionymi jednostkami były bezpośrednio zaangażowane w ATO w czasie jej trwania, a także biorące udział w walce lub oficjalne zadania ATO i/lub środki zapewnienia bezpieczeństwa i obrony narodowej, odpierania i odstraszania zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej w obwodzie donieckim i ługańskim wraz z wyżej wymienionymi jednostkami i formacjami ochotniczymi.

Co do zasady, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi legalnie przebywać na terytorium Ukrainy. Jednak bardzo często zdarzają się przypadki, gdy osoby uczestniczące w ATO przekroczyły okres dozwolonego pobytu na Ukrainie. Dlatego ustawa stanowi, że cudzoziemcy, którzy brali udział w obronie integralności terytorialnej Ukrainy, są uważani za legalnie na terytorium Ukrainy od momentu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do dnia jego otrzymania.

Istotne są również przepisy ustawy, zgodnie z którymi przymusowy powrót tych cudzoziemców do państwa pochodzenia lub państwa trzeciego, które dokonało aktu agresji na Ukrainę, lub do państwa nieuznającego integralności terytorialnej oraz suwerenności Ukrainy lub odmawia uznania bezprawności ingerencji w integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na tej podstawie cudzoziemiec składa:

 1. dokument paszportowy. Prawo daje cudzoziemcowi prawo ubiegania się o paszport, który stracił ważność lub podlega wymianie, jeżeli w celu uzyskania nowego dokumentu musi wystąpić do kraju obywatelstwa lub stałego zamieszkania, jeżeli kraj ten popełnił akt agresji na Ukrainę lub nie uznaje integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy albo odmawia uznania bezprawności naruszania integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy;
 2. tłumaczenie na język ukraiński dokumentu paszportowego;
 3. polisa ubezpieczenia zdrowotnego;
 4. dokument potwierdzający wniesienie opłaty administracyjnej;
 5. a także jeden z tych dokumentów:
 • reprezentacja Ministerstwa Obrony Ukrainy, innego organu kierującego formacjami wojskowymi lub organu ścigania lub państwowego organu specjalnego przeznaczenia pełniącego funkcje ścigania, który wykonywał zadania ATO, wykonywał środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obrony narodowej, odeprzeć i powstrzymać agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej na terenach Doniecka i Ługańska; lub
 • wniosek dowódcy jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy, innych formacji wojskowych, organów ścigania, państwowego organu specjalnego przeznaczenia pełniącego funkcje ścigania, który wykonywał zadania ATO, wykonywał działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obrony narodowej, odeprzeć i powstrzymać agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej w obwodach donieckim i ługańskim, wykonywaną według odpowiedniej próby; lub
 • orzeczenie sądu stwierdzające przynależność cudzoziemca do osób, które brały udział w obronie integralności terytorialnej Ukrainy. Orzeczenie sądu składa się tylko wtedy, gdy cudzoziemiec otrzymał pisemną odmowę przyjęcia ww. pisma lub wniosku.

W związku z powyższym, w celu potwierdzenia statusu osoby, która brała udział w obronie integralności terytorialnej Ukrainy, cudzoziemiec musi posiadać dowód wojskowy i zawrzeć umowę o odbycie służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy zgodnie z prawem.

Консультація юриста

Cudzoziemiec musi złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (od 25 sierpnia 2019 r.).

Zezwolenie na pobyt czasowy dla tych kategorii cudzoziemców wydawane jest na okres 3 lat. Ustawa przewiduje również przepis znoszący zależność ważności zezwolenia na pobyt od ważności dokumentu paszportowego cudzoziemca.

Przyjęcie do obywatelstwa Ukrainy na podstawie udziału w ochronie integralności terytorialnej Ukrainy”

Cudzoziemcy uczestniczący w obronie integralności terytorialnej Ukrainy mają prawo do uzyskania obywatelstwa ukraińskiego w uproszczonej procedurze.

Mówimy o tym, że co do zasady, aby uzyskać obywatelstwo Ukrainy, cudzoziemiec musi spełnić określone prawem warunki. Jednak pewne warunki przyjęcia na obywatelstwo ukraińskie nie dotyczą powyższych kategorii cudzoziemców. W szczególności warunki dotyczące:

 • nieprzerwany pobyt na Ukrainie przez 5 lat;
 • uzyskanie pozwolenia na emigrację na Ukrainę;
 • znajomość języka ukraińskiego w ilości wystarczającej do komunikacji;
 • posiadanie legalnych źródeł utrzymania.

Jednak ważnym warunkiem ubiegania się o obywatelstwo ukraińskie jest uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie udziału w obronie integralności terytorialnej Ukrainy.

Zwracamy również uwagę na fakt, że ubiegając się o przyjęcie obywatelstwa Ukrainy, takie kategorie cudzoziemców nie składają zobowiązania do wypowiedzenia obcego obywatelstwa (lub oświadczenia o braku obcego obywatelstwa), ale natychmiast oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa obcego. obywatelstwo obce. Ten przepis ustawy faktycznie pozwala cudzoziemcowi zachować dwa obywatelstwa, gdyż cudzoziemiec nie ma obowiązku potwierdzania ustania obywatelstwa obcego. W związku z tym cudzoziemiec może całkiem legalnie posiadać obywatelstwo Ukrainy i obywatelstwo (lub obywatelstwo) obcego państwa.

W kontekście przyjmowania powyższych kategorii cudzoziemców na obywatelstwo ukraińskie należy zauważyć, że przesłanki nieprzyjęcia obywatelstwa nie będą brane pod uwagę tylko w przypadku ustalenia, że ​​decyzje zostały podjęte z przyczyn politycznych przez odpowiednie organy państwa, które dokonało aktu agresji na Ukrainę lub państwa, które nie uznaje integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy lub odmawia uznania bezprawności naruszania integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy, w szczególności tych, którzy głosowali przeciwko rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych „O integralności terytorialnej Ukrainy” z dnia 27 marca 2014 r. nr 68/262.

We will
call you