ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ, NAUKOWĄ, EDUKACYJNĄ, UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH I REGIONALNYCH PROGRAMACH WOLONTARIATU LUB UDZIAŁ W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI I INSTYTUCJI ANGAŻUJĄCYCH WOLONTARIUSZY W SWOJE DZIAŁANIA

A temporary residence permit is a document that gives the right to reside in Ukraine during the period specified in it. As a general rule it is issued for one year (with a possible extension) and allows foreigners to reside as well as freely and without any restrictions to enter Ukraine during its validity period.

Zezwolenie na pobyt czasowy to dokument uprawniający do pobytu na Ukrainie przez okres w nim określony. Z reguły wydawany jest na rok (z możliwością przedłużenia) i umożliwia cudzoziemcom pobyt oraz swobodny i bez ograniczeń wjazd na Ukrainę w okresie jego ważności.

Możesz przeczytać o ogólnej procedurze uzyskania zezwolenia na pobyt w naszym artykule pod linkiem: https://legalaid.ua/ua/article/posvidka-na-tymchasove-prozhyvannya-inozemtsya/. Jednak każda przesłanka, która daje cudzoziemcom prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt na Ukrainie, ma swoją specyfikę.

Jakie instytucje i organizacje mają prawo zapraszać cudzoziemców?

Realizacja działalności kulturalnej, naukowej, edukacyjnej czy wolontariackiej jest jedną z najczęstszych podstaw prawnych uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Jej specyfika polega na tym, że nie każda organizacja czy instytucja prowadząca tę działalność ma prawo zapraszać cudzoziemców na Ukrainę. Na przykład prawa do zapraszania cudzoziemców do wolontariatu mają tylko te organizacje i instytucje, które znajdują się na specjalnej liście opublikowanej na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej.

Jak dostać się do tej listy?

Aby dostać się na taką listę, organizacje wolontariuszy wysyłają oficjalne pisma do Ministerstwa Polityki Społecznej (na papierze firmowym organizacji podpisanym przez dyrektora generalnego) z informacjami o osobie prawnej (które muszą odpowiadać informacjom o rejestracji państwowej). Informacje takie powinny obejmować:

– imię i nazwisko, kod rejestracyjny firmy, lokalizacja, adres do korespondencji, numery korespondencji, informacje o CEO (nazwisko, imię, drugie imię).

* Jeśli jest dostępny, należy podać adres e-mail i adres oficjalnej strony internetowej w Internecie; opcjonalnie – inne informacje.

W ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania stosownej informacji Ministerstwo Polityki Społecznej publikuje na swojej stronie internetowej dostępne informacje o organizacjach i instytucjach angażujących w swoje działania wolontariuszy, w tym cudzoziemców.

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy?

Jeżeli organizacja znajduje się na tej liście, w większości przypadków nie można od razu ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Najpierw trzeba uzyskać zaproszenie od strony przyjmującej, a następnie wystąpić do ambasady Ukrainy za granicą o wizę długoterminową (typ D). Wymóg ten nie dotyczy tylko obywateli Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Armenii, Gruzji i innych krajów, dla których ustawodawstwo Ukrainy nie przewiduje uzyskania wizy typu D.

Cudzoziemcy ubiegający się o wizę, oprócz ogólnego wykazu dokumentów i w zależności od podstawy, muszą złożyć jeden z następujących dokumentów:

  • zaproszenie od organizacji religijnej na długoterminowy pobyt w celu głoszenia wyznań religijnych, wykonywania obrzędów religijnych lub innych czynności kanonicznych;
  • zaproszenie od właściwego organu państwowego odpowiedzialnego za realizację programów kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, sportowych, programów z zakresu wolontariatu;
  • zaproszenie od organizacji lub instytucji, które przyciągają wolontariuszy do realizacji swoich działań, o czym informacje dostępne są na oficjalnej stronie Ministerstwa Polityki Społecznej.

Ważny! W przypadku, gdy stroną przyjmującą jest organizacja wyznaniowa , prawo przewiduje obowiązek uzgodnienia zaproszenia z organem państwowym, który zarejestrował statut (regulamin) tej organizacji wyznaniowej. Jeżeli stroną przyjmującą jest organizacja angażująca wolontariuszy w prowadzenie swojej działalności, do zaproszenia dołączona jest kopia zaświadczenia o państwowej rejestracji takiej organizacji lub instytucji.

Po uzyskaniu wizy cudzoziemcy mogą wjechać na Ukrainę i ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w okresie ważności wizy. W tym celu konieczne jest przygotowanie pakietu dokumentów określonych przez prawo, a także otrzymanie od strony przyjmującej jednego z następujących dokumentów:

  • oświadczenie właściwej organizacji wyznaniowej i zgoda organu państwowego, który zarejestrował daną organizację wyznaniową (dla cudzoziemców lub bezpaństwowców przybyłych na Ukrainę w celu głoszenia wyznań religijnych, wykonywania obrzędów religijnych lub wykonywania innych czynności kanonicznych na zaproszenie organizacji wyznaniowych oraz uzgodnienie organ państwowy, który zarejestrował odpowiednią organizację religijną);
  • oświadczenie właściwego organu państwowego odpowiedzialnego za realizację kulturalnych, oświatowych, naukowych, sportowych, wolontariackich programów uczestnictwa, w których cudzoziemiec lub bezpaństwowiec przybył na Ukrainę lub reprezentacja organizacji lub instytucji angażującej wolontariuszy w swoje działania oraz zaświadczenie o państwowa rejestracja takich organizacji lub instytucji (dla cudzoziemców lub bezpaństwowców, którzy przybyli na Ukrainę w celu prowadzenia działalności kulturalnej, naukowej, edukacyjnej na zasadach i w sposób ustalony przez umowy międzynarodowe Ukrainy lub programy specjalne,a także dla cudzoziemców lub bezpaństwowców, którzy przybyli na Ukrainę, aby uczestniczyć w międzynarodowych i regionalnych programach wolontariatu lub uczestniczyć w działaniach organizacji i instytucji angażujących wolontariuszy w swoje działania na podstawie Ustawy Ukrainy „O wolontariacie”, informacje o których jest dostępny na oficjalnej stronie Ministerstwa Polityki Społecznej).

Ogólny wykaz dokumentów do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy jest określony w Rozporządzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 322 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia próbki, opisu technicznego formularza i trybu wydawania , wymiany, anulowania, przesłania, cofnięcia, powrotu do państwa, unieważnienia i zniszczenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Ważny! Cudzoziemcy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt nie później niż 15 dni roboczych przed wygaśnięciem wizy.

Okres rozpatrywania zezwolenia na pobyt czasowy nie może przekroczyć 15 dni roboczych. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt cudzoziemiec musi zarejestrować miejsce zamieszkania na Ukrainie w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych.

We will
call you