UZNANIE ZA UCHODŹCĘ LUB OSOBĘ WYMAGAJĄCĄ DODATKOWEJ/CZASOWEJ OCHRONY NA TERYTORIUM UKRAINY

В 2002 году Украина присоединилась к Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола о статусе беженцев 1967 года. Так, Украина предоставляет защиту иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые ее ищут на ее территории. Впрочем, в силу специфики процедуры, необходимо ознакомиться с национальным законодательством в этой сфере заранее.

W 2002 roku Ukraina przystąpiła do Konwencji o Uchodźcach z 1951 roku i Protokołu z 1967 roku. W ten sposób Ukraina zapewnia ochronę cudzoziemcom i bezpaństwowcom, którzy szukają jej na jej terytorium. Jednak ze względu na specyfikę procedury konieczne jest wcześniejsze zapoznanie się z ustawodawstwem krajowym w tym zakresie.

Ustawodawstwo

Oprócz Konwencji i Protokołu, akty prawne regulujące procedurę uznania za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej/czasowej ochrony na terytorium Ukrainy obejmują:

 • Ustawa Ukrainy „O uchodźcach i osobach potrzebujących dodatkowej lub tymczasowej ochrony” (zwana dalej Ustawą Ukrainy);
 • Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozpatrywania wniosków i wykonywania dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia kwestii uznania za uchodźcę lub osoby potrzebującej dodatkowej ochrony, utraty i pozbawienia statusu uchodźcy oraz dodatkowych ochrona i uchylenie decyzji o uznaniu osoby za uchodźcę lub osoby wymagającej dodatkowej ochrony.

Uchodźca. Osoba wymagająca dodatkowej/czasowej ochrony na terytorium Ukrainy. Jaka jest różnica

Zgodnie z Ustawą Ukrainy:

Uchodźca to osoba, która nie jest obywatelem Ukrainy i z powodu uzasadnionej obawy, że stanie się ofiarą prześladowania ze względu na rasę, religię, narodowość, obywatelstwo (narodowość), przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych , znajduje się poza krajem, którego jest obywatelem i nie może korzystać z ochrony tego kraju lub z powodu takich obaw nie chce korzystać z tej ochrony lub nie mając obywatelstwa (obywatelstwa) i będąc poza krajem swojego poprzedniego miejsca stałego zamieszkania, nie może lub nie chce do niego wracać z powodu tych obaw;

Osobą wymagającą ochrony uzupełniającej jest osoba, która nie jest uchodźcą w rozumieniu Konwencji o statusie uchodźców z 1951 r. oraz Protokołu w sprawie statusu uchodźców i ustawy z 1967 r., ale potrzebuje ochrony, ponieważ taka osoba została przymusowa przybycia na Ukrainę lub pobytu na Ukrainie w związku z zagrożeniem jego życia, bezpieczeństwa lub wolności w kraju pochodzenia w obawie przed karą śmierci lub wykonaniem kary śmierci lub torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karą lub powszechną przemocą w sytuacjach międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego lub systematycznego naruszania praw człowieka i nie jest w stanie lub nie chce wrócić do takiego kraju z powodu wspomnianego strachu;

Osoby potrzebujące ochrony czasowej to cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy są masowo zmuszeni do szukania ochrony na Ukrainie w wyniku agresji zewnętrznej, obcej okupacji, wojny domowej, starć etnicznych, klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka lub innych zdarzeń naruszających porządek publiczny w w określonej części lub w całym kraju pochodzenia.

Kryteriami ustalenia statusu uchodźcy są:

Консультація юриста

 • przebywać poza krajem pochodzenia;
 • istnienie uzasadnionych obaw;
 • osoba jest ofiarą prześladowania* z powodu rasy, religii, narodowości, obywatelstwa (narodowości), przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych.

Prześladowanie jest uważane za naruszenie podstawowych praw i wolności człowieka, które bezpośrednio obejmują:

 • Wolność od niewoli i niewoli;
 • Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
 • Wolność od arbitralnego aresztowania, zatrzymania lub wygnania;
 • Wolność myśli, sumienia i religii;
 • Wolność od nieuzasadnionej ingerencji w życie osobiste, rodzinne i tym podobne.

W związku z tym, jeżeli osoba nie spełnia przewidzianych prawem kryteriów uznania za uchodźcę , ale istnieje zagrożenie jej życia, bezpieczeństwa lub wolności w kraju pochodzenia z powodu obawy o zastosowanie wobec niej kary śmierci lub wykonanie wyroku śmierci lub tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania lub powszechnej przemocy w sytuacjach międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego lub systematycznego łamania praw człowieka i nie jest w stanie lub nie chce wrócić do takiego kraju w wyniku wspomnianego strachu, może szukać ochrony uzupełniającej.

Procedura ubiegania się o ochronę

Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę spełnia przewidziane w ustawodawstwie Ukrainy kryteria uznania za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony, musi:

 • Przy przekraczaniu granicy skontaktuj się z przedstawicielami Państwowej Służby Granicznej Ukrainy z komunikatem, że jest poszukiwaczem ochrony.

Funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej, ubiegając się o ochronę zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy nr 772 z dnia 10.08.2016: dostarczyć takiej osobie formularz wniosku o uznanie za uchodźcę lub osobę potrzebującą dodatkowej ochrony .

Pisemny wniosek o ochronę, oprócz powodu ubiegania się o ochronę, zawiera również następujące informacje: nazwisko, imię i nazwisko wnioskodawcy, jeśli jest dostępny, dane paszportu lub innego dokumentu tożsamości (jeśli nie jest dostępny, przyczyny i okoliczności, z powodu których został utracony), obywatelstwo / narodowość, kraj stałego zamieszkania, miejsce, czas i sposób przekroczenia granicy państwowej Ukrainy, informacje o członkach rodziny wnioskodawcy, datę sporządzenia. Wniosek ten jest podpisany przez wnioskodawcę lub jego przedstawiciela prawnego, tłumacza (jeśli jest zaangażowany).

Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę nie umie pisać lub ma wady fizyczne uniemożliwiające mu osobiste sporządzenie wniosku, na jego żądanie wniosek może sporządzić inna osoba, o której dokonuje się odpowiedniego wpisu w tym.

Funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w przypadku osoby ubiegającej się o ochronę są zobowiązani do:

Консультація юриста

 • wyjaśnić osobie ubiegającej się o ochronę procedurę ubiegania się o ochronę zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy;
 • podać informacje o lokalizacji i dane kontaktowe najbliższego organu terytorialnego SMS, do którego osoba ubiegająca się o ochronę może złożyć pisemny wniosek o ochronę;
 • w razie potrzeby zatrudnij tłumacza.

 

 • W ciągu pięciu dni roboczych zwróć się do Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy z wnioskiem o uznanie za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony.

Taki wniosek cudzoziemiec lub bezpaństwowiec składa osobiście do jednostki terytorialnej Państwowej Służby Migracyjnej w miejscu czasowego pobytu wnioskodawcy .

Do wniosku o uznanie za uchodźcę lub osobę wymagającą ochrony uzupełniającej dołącza się:

 • dokumenty tożsamości wnioskodawcy;
 • dokumenty i materiały mogące świadczyć o istnieniu warunków do uznania za uchodźcę lub osobę potrzebującą ochrony uzupełniającej.

W przypadku , gdy wnioskodawca nie posiada dokumentów potwierdzających jego tożsamość , jego nazwisko, imię, nazwisko i inne dane o nim wcześniej, przed identyfikacją, są rejestrowane na jego polecenie, co jest wskazane w karcie rejestracyjnej osoby i odpowiednim wpisie składany jest na wniosek o uznanie za uchodźcę lub przez osobę wymagającą dodatkowej ochrony.

Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy:

 1. rejestruje wniosek o uznanie za uchodźcę lub osobę wymagającą ochrony uzupełniającej oraz przedłożone dokumenty;
 2. zapoznaje wnioskodawcę wbrew podpisowi z procedurą orzekania w sprawie wniosków, prawami i obowiązkami osoby, w stosunku do której podjęto decyzję o sporządzeniu dokumentów rozstrzygających kwestię uznania za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony ;
 3. przeprowadza pobieranie odcisków palców osoby, która wystąpiła o uznanie za uchodźcę lub osoby wymagającej ochrony uzupełniającej;
 4. w razie potrzeby wysyła osobę na egzamin w celu ustalenia wieku w sposób przewidziany przez ustawodawstwo Ukrainy;
 5. wypełnia formularz rejestracyjny dla osoby, która złożyła wniosek o uznanie za uchodźcę lub osoby wymagającej dodatkowej ochrony oraz członków jej rodziny, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia;
 6. wypełnia inne niezbędne dokumenty;
 7. sporządza akta osobowe;
 8. wyjaśnia procedurę ubiegania się o bezpłatną pomoc prawną zgodnie z prawem regulującym świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej;
 9. !wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o ubieganiu się o ochronę na Ukrainie i rejestruje wnioskodawcę.

W ciągu piętnastu dni roboczych od daty rejestracji wniosku Państwowa Służba Migracyjna przeprowadza rozmowę z wnioskodawcą, rozpatruje informacje podane we wniosku i innych dokumentach, żąda dodatkowych informacji i decyduje o wykonaniu dokumentów w celu rozwiązania problemu o uznanie za uchodźcę lub osobę wymagającą ochrony uzupełniającej lub o odmowie wydania dokumentów rozstrzygających tę kwestię.

W przypadku podjęcia decyzji o przetworzeniu dokumentów w celu rozstrzygnięcia kwestii uznania za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony, Państwowa Służba Migracyjna przedłuża ważność zaświadczenia o ubieganiu się o ochronę na Ukrainie .

Консультація юриста

W przypadku podjęcia decyzji o odmowie rozpatrzenia dokumentów rozstrzygających kwestię uznania za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony, Państwowa Służba Migracyjna , w terminie trzech dni roboczych od dnia jej wydania, wysyła pisemną wiadomość do wnioskodawcę lub jego przedstawiciela ustawowego podając przyczynę odmowy i wyjaśniając tryb odwołania od takiej decyzji .

 • W ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia decyzji o sporządzeniu dokumentów rozstrzygających kwestię uznania za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony, SMS rozpatruje wniosek o uznanie za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony. Termin rozpatrzenia może zostać przedłużony przez upoważnionego urzędnika Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy na uzasadniony wniosek pracownika rozpatrującego wniosek, jednak nie dłużej niż do trzech miesięcy .

Pracownik Państwowej Służby Migracyjnej przeprowadza z wnioskodawcą wywiady, które mają na celu ustalenie dodatkowych informacji niezbędnych do oceny autentyczności zgłoszonych przez wnioskodawcę faktów.

SMS wspólnie z władzami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy sprawdza okoliczności, w których wnioskodawca nie może zostać uznany za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony.

Również na tym etapie Państwowa Służba Migracyjna kieruje osobę, która złożyła wniosek o uznanie za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony, na badanie lekarskie przeprowadzane w sposób określony przez centralny organ wykonawczy zapewniający tworzenie państwa. polityka w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Na podstawie wyników kompleksowego badania i oceny wszystkich dokumentów i materiałów, które mogą świadczyć o istnieniu warunków uznania za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony, Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy podejmuje decyzję o uznaniu za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony. uchodźca lub osoba potrzebująca dodatkowej ochrony lub odmowy uznania za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony .

W przypadku podjęcia decyzji o odmowie upoważniony urzędnik w terminie siedmiu dni roboczych od dnia jej otrzymania przesyła lub wydaje osobie, w stosunku do której decyzja ta została wydana, pisemną wiadomość z podaniem przyczyn odmowy oraz wyjaśnienie trybu odwołania od takiej decyzji. Zaświadczenie o ubieganiu się o ochronę na Ukrainie trwa nadal, jeśli osoba kwestionuje taką decyzję.

 • Cudzoziemiec lub bezpaństwowiec jest uznawany za uchodźcę na Ukrainie lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony i uważa się za osoby stale przebywające na Ukrainie od momentu podjęcia decyzji o uznaniu ich za uchodźców lub legalnie przebywających na Ukrainie bezterminowo.

Decyzję przesyła się w ciągu trzech dni roboczych od daty jej przyjęcia, wraz z aktami osobowymi wnioskodawcy, upoważnionym urzędnikom tego centralnego organu wykonawczego, którzy rozpatrywali wniosek.

 • Państwowa Służba Migracyjna , w ciągu 15 dni roboczych od dnia wydania decyzji o uznaniu za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony, sporządza i wydaje każdej osobie, która ukończyła szesnaście lat zaświadczenie lub zaświadczenie osoba wymagająca dodatkowej ochrony .

Certyfikat ten wydawany jest na okres pięciu lat.

Również osoba uznana za uchodźcę oraz osoba potrzebująca ochrony uzupełniającej, która ukończyła szesnaście lat, ma prawo do otrzymania dokumentu podróży na wyjazd za granicę .

We will
call you