ZWOLNIENIE ZA ZGODĄ STRON

W tym artykule powiemy Ci najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o takiej podstawie zwolnienia, jaką jest zgoda stron.

Określone podstawy zwolnienia są określone w art. 36 ust. 1 części 1 Kodeksu pracy (dalej – „Kodeks pracy Ukrainy”) (link: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 322-08 ), który stanowi, że porozumienie stron jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę.

Umowa jest umową między jej stronami o czymś, a zatem umowa między stronami o rozwiązaniu umowy o pracę wiąże się ze zgodą zarówno pracownika, jak i pracodawcy co do rozwiązania stosunku pracy, a także jego warunków, w w szczególności czas, z którym umowa o pracę zostanie rozwiązana.

Ustawodawca w żaden sposób nie ogranicza „panowania woli” stron przy ustalaniu warunków takiej umowy, może ona być zawarta w szczególności:

  • w dowolnym momencie, w szczególności podczas „zwolnienia chorobowego”, urlopu, podróży służbowej itp., na mniej niż dwa tygodnie przed zwolnieniem itp.;
  • niezależnie od tego, czy umowa o pracę jest zawarta na czas określony czy na czas nieokreślony;
  • niezależnie od tego, czy zawarta umowa o pracę jest umową;
  • niezależnie od tego, czy umowa o pracę została zawarta w formie jednego dokumentu, czy też ich połączenia, czy też pracownik został zatrudniony bez ich podpisywania (na wniosek itp.).

Ustawodawca nie przewiduje obowiązku zawarcia takiej umowy w formie pisemnej lub w innej szczególnej formie.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE ZA ZGODĄ STRON

Biorąc pod uwagę to drugie, formalne porozumienie może nastąpić zarówno poprzez podpisanie odrębnego dokumentu o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracownika i pracodawcę, czy poprzez wymianę pism, oświadczeń itp., a nawet ustnie.

Ponadto w niektórych przypadkach porozumienie może nastąpić poprzez podjęcie przez pracownika lub pracodawcę działań rozstrzygających w odpowiedzi na propozycję drugiej strony rozwiązania umowy o pracę, w tym poprzez wyrażenie zgody na tzw.

Консультація юриста

Wskazują na to w szczególności uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nr 222/438/17-ts (link: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77607457 ) oraz z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nr 264/2678/17 (link: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82635922 )

Pomimo tego, że umowę o zwolnieniu można zawrzeć w dowolny sposób i formę, zalecamy sporządzenie odpowiednich dokumentów i zwrócenie uwagi na to, że warto wyraźnie określić w nich istotne szczegóły umowy, w szczególności termin rozwiązania umowy o pracę, zgoda stron jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy itp.

I tak w szczególności orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie nr 591/1375/19 (link: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101829790 ) stwierdza, że ​​brak określony termin zwolnienia we wniosku wskazuje na brak woli pracownika do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Od razu zwracamy uwagę na to, że umowa o wypowiedzenie umowy o pracę musi istnieć w momencie wydania nakazu zwolnienia, a także na to, że przed wydaniem takiego nakazu pracownik może „odstąpić” , cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę poprzez złożenie tego oświadczenia kontaktując się z pracodawcą odpowiednim oświadczeniem lub w inny sposób.

Przemawia za tym praktyka orzecznicza sądów wyższych instancji, w szczególności postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nr 524/3490/17-ts (link: http://reyestr.court.gov.ua /Review/80805727 ) gdzie wskazano, że rozpatrując spory dotyczące odwołania od postanowienia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, sądy muszą ustalić:

  • czy rzeczywiście istniało porozumienie między stronami dotyczące rozwiązania umowy o pracę za obopólną zgodą;
  • czy pracownik wyraził wolę rozwiązania umowy o pracę w momencie wydawania nakazu zwolnienia;
  • czy pracownik oświadczył o unieważnieniu wcześniejszego porozumienia stron o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

ZWOLNIENIE ZA POROZUMIENIEM STRON I PODSTAWY DO ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę należy odróżnić od innych podstaw zwolnienia przewidzianych w Kodeksie pracy Ukrainy, ponieważ mogą one mieć niezależne, odrębne podstawy i warunki oraz odrębne skutki prawne.

W szczególności na powyższe zwraca uwagę Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nr 487/5015/16-ts (link: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80783165 ).

Консультація юриста

W ww. postanowieniu Sąd Najwyższy pisze w szczególności, że zgoda pracodawcy na zaspokojenie wniosku pracownika o zwolnienie nie oznacza możliwości rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 36 ust. Kodeksu Ukrainy, jeżeli strony nie doszły do ​​porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę na tej właśnie podstawie (za porozumieniem stron).

Jeśli więc mówimy o zwolnieniu z własnej woli pracownika, to jego podstawy i warunki w porównaniu ze zwolnieniem za porozumieniem stron są ograniczone, konkretne i jasno określone w art. 38 Kodeksu pracy Ukrainy (w przypadku zakończyła umowę o pracę) oraz art. 39 Kodeksu pracy Ukrainy (w przypadku, gdy umowa o pracę jest zawarta na czas określony).

Jeśli chodzi o skutki prawne zwolnienia z własnej woli pracownika w porównaniu ze zwolnieniem za porozumieniem stron, to w szczególności chodzi o możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych już po 91 dniach od momentu rejestracji w urzędzie pracy.

W przypadku zwolnienia za porozumieniem stron, osoba może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych od 8 dnia rejestracji w urzędzie pracy.

Ta ostatnia jest zdefiniowana w części 3 artykułu 22 i części 4 artykułu 23 Ustawy Ukrainy „O obowiązkowym państwowym ubezpieczeniu społecznym na wypadek bezrobocia” (link: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /1533-14 )

W przypadku zwolnienia za porozumieniem stron pracodawca jest w szczególności zobowiązany do wypłaty pracownikowi wszelkich należnych mu należności w dniu zwolnienia:

  • wynagrodzenie, z uwzględnieniem wszystkich jego składników;
  • rekompensata pieniężna za wszystkie niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego (a także urlop dodatkowy w przypadkach określonych prawem);

Jeżeli pracownik nie pracował w dniu zwolnienia, wypłata następuje najpóźniej następnego dnia po złożeniu przez zwolnionego powództwa o ugodę.

Jednocześnie zwracamy również uwagę, że w przypadku zwolnienia za porozumieniem stron nie przewiduje się wypłaty odprawy.

We will
call you